Procedures inzake bescherming van de mededinging

Een KB van 30 augustus 2013 legt de procedures vast inzake bescherming van de mededinging. Het nieuwe KB bevat onder meer de procedures voor het Auditoraat en voor het Mededingingscollege, en bepalingen over de termijnen op het vlak van restrictieve mededingingspraktijken en concentraties. De procedures gelden vanaf 6 september 2013.

Procedure voor het Auditoraat

Als het noodzakelijk is voor het onderzoek of in het kader van de besprekingen tijdens de procedure inzake transacties, kunnen de auditeur of het Auditoraat de betrokken natuurlijke of rechtspersonen oproepen. Die rechtspersonen verschijnen ofwel zelf, ofwel in de persoon van hun wettelijke, statutaire of daartoe gevolmachtigde vertegenwoordigers. Ze kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.
Ze worden afzonderlijk of in aanwezigheid van andere natuurlijke of rechtspersonen gehoord. In dit laatste geval wordt rekening gehouden met het rechtmatig belang van de betrokkenen dat hun zakengeheimen niet openbaar worden gemaakt.

Na het verschijnen wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin de naam en de hoedanigheid van de aanwezige personen worden vermeld. De eventuele schriftelijke opmerkingen van de opgeroepen personen en elk overgemaakt document worden in bijlage bij het proces-verbaal gevoegd. De natuurlijke of rechtspersoon krijgt een kopie van het proces-verbaal. Als de opgeroepen persoon meldt dat de gegevens vermeld in het proces-verbaal, de bijgevoegde schriftelijke opmerkingen of de overgemaakte documenten, zakengeheimen of andere vertrouwelijke elementen bevatten, rechtvaardigt hij het vertrouwelijk karakter en verstrekt ook een niet-vertrouwelijke versie. De eventuele opmerkingen op het proces-verbaal worden ook bij het proces-verbaal gevoegd.
Als de opgeroepen natuurlijke of rechtspersonen niet verschijnen, wordt dat gemeld in het proces-verbaal. Het niet-verschijnen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de procedure.

Het KB van 30 augustus 2013 bevat ook nog specifieke procedures voor het Auditoraat inzake restrictieve praktijken, inzake transacties en inzake concentratie.

Procedure voor het Mededingingscollege

De ondernemingen of natuurlijke personen kunnen in hun opmerkingen alle middelen en feiten uiteenzetten die nuttig zijn voor hun verweer. Ze mogen geen bijkomende stukken toevoegen die niet werden neergelegd tijdens het voorafgaande onderzoek, behalve als het gaat om een bewijs van een feit of een antwoord op grieven waarvan ze nog geen kennis kregen. Ze kunnen ook voorstellen dat het Mededingingscollege de personen hoort die de ingeroepen feiten kunnen bevestigen.
Indien de ondernemingen of natuurlijke personen in hun opmerkingen zakengeheimen of andere vertrouwelijke gegevens inroepen, rechtvaardigen zij het vertrouwelijk karakter en verstrekken ze ook een niet-vertrouwelijke versie.

Om te worden gehoord overeenkomstig artikel IV.45 van Boek IV (beslissing inzake restrictieve praktijken), richten de klager en de natuurlijke of rechtspersonen die menen blijk te geven van een voldoende belang, de minister, de directeurs economische en juridische studies of de openbare instelling belast met de controle over een economische sector, hun verzoek aan het secretariaat. Daarbij vermelden ze hun naam, hoedanigheid en de rechtvaardiging van hun belang.
Hetzelfde geldt voor de natuurlijke of rechtspersonen die, in toepassing van artikel IV.60 § 2, derde tot vijfde lid van Boek IV (beslissing inzake concentratie), vragen om te worden gehoord.
Gelijktijdig met het neerleggen van de ontwerpbeslissing (zoals bedoeld in art. IV.42, § 5 WER), brengt het secretariaat de minister en de directeurs juridische en economische studies hiervan op de hoogte.

Het Mededingingscollege, of het lid dat daartoe wordt gemachtigd, spreekt zich uit over de ontvankelijkheid van de verzoeken om gehoord te worden van de natuurlijke en de rechtspersonen die menen blijk te geven van een voldoende belang.Het Mededingingscollege roept de te horen personen op vóór de datum die hij vaststelt. De te horen personen verschijnen ofwel zelf, ofwel in de persoon van hun wettelijke, statutaire of daartoe gevolmachtigde vertegenwoordigers. Ze kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.

De nota van de minister van Economie, van de directeurs economische en juridische studies, van de openbare instellingen belast met de controle over een economische sector, of de schriftelijke opmerkingen van de natuurlijke of rechtspersonen of van diegenen waarvan de vraag om gehoord te worden ontvankelijk werd geoordeeld, worden per e-mail met ontvangstbevestiging bezorgd aan het secretariaat.
Indien de verstrekte documenten zakengeheimen of vertrouwelijke gegevens bevatten zal een rechtvaardiging van het vertrouwelijk karakter en een niet-vertrouwelijke versie of samenvatting bijgevoegd worden. De betrokkenen kunnen verzocht worden om bijkomende kopieën te verstrekken.

De zitting is niet openbaar. De natuurlijke of rechtspersonen worden afzonderlijk of in aanwezigheid van andere opgeroepen personen gehoord. In dit laatste geval wordt rekening gehouden met het wettig belang van de natuurlijke of rechtspersonen, zodat hun zakengeheimen en andere vertrouwelijke gegevens niet worden openbaar gemaakt.

Het verzoek om voorlopige maatregelen (bedoeld in art. IV.64, § 1 van Boek IV), kan worden ingediend ten vroegste vanaf de neerlegging van de klacht en is gemotiveerd.

Planning en werkzaamheden Mededingingscollege

Het werkjaar van het Mededingingscollege komt overeen met het kalenderjaar. De voorzitter stelt de vakanties van het Mededingingscollege vast. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter het Mededingingscollege tijdens die vakanties oproepen. De data van de vakanties van het Mededingingscollege worden jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Termijnen bij restrictieve mededingingspraktijken en concentraties

Bovenop de sluitingsdagen die de minister van Openbaar Ambt of de minister van Economie vastlegt, worden niet als werkdagen beschouwd: 1 januari, de eerste werkdag van het jaar, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 november, en de periode van 25 december tot 31 december.

Het KB van 30 augustus 2013 omschrijft ook hoe de procestermijnen genoemd in Boek IV van het Wetboek van economisch recht en in het KB zelf precies worden berekend.

Diverse bepalingen

Tenzij anders bepaald, gebeurt de toezending van stukken en de oproeping voor de personeelsleden van het Auditoraat, de auditeur, de auditeur-generaal, het Auditoraat, het Mededingingscollege, de voorzitter van het Mededingingscollege, de assessor-ondervoorzitter, de aangewezen assessor of het secretariaat:

via afgifte per drager tegen ontvangstbewijs, ofwel

via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, ofwel

via fax met een verzoek om ontvangstbevestiging, ofwel

per elektronische post met een verzoek om ontvangstbevestiging.

Bij verzending per fax of per elektronische post wordt het verzonden stuk geacht op de dag van de verzending te zijn toegekomen bij de geadresseerde.

In alle contacten en briefwisseling met de Belgische Mededingingsautoriteit kan rechtsgeldig gebruik gemaakt worden van de afkortingen 'BMA' in het Nederlands en 'ABC' in het Frans.

In werking

Het KB van 30 augustus 2013 treedt in werking op 6 september 2013, de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de procedures inzake bescherming van de mededinging, BS 6 september 2013.

Zie ook:
Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 - Boek IV. ?Bescherming van de mededinging?