Belgische Mededingingsautoriteit bezorgt kopie van mededingingsdossier

Het secretariaat van het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit bezorgt de ondernemingen en personen die erom verzoeken, een kopie van een deel of van het volledige onderzoeks- of proceduredossier (art. IV.42, § 2, art. IV.45, § 1 en § 2 en art. IV.58, § 5 WER). Dit tegen betaling van een vergoeding van 0,50 euro per bladzijde.

Elektronische kopie

Wie een elektronische kopie van een dossier wil, betaalt daarvoor een forfaitaire vergoeding van 100 euro per schijf van 400 bladzijden, met een maximum van 2.000 euro.

Afhalen of versturen kopie

Elke persoon die daartoe gemachtigd is, kan de papieren of elektronische kopieën afhalen op het secretariaat van het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit.
De kopieën kunnen op aanvraag ook per post of e-mail worden verzonden. Voor verzendingen per luchtpost of bestemd voor landen buiten de Europese Gemeenschap, wordt de vergoeding verhoogd met de portkosten.

Betaling vergoedingen

De vergoedingen kunnen betaald worden met een bankcheque (vrij van kosten) of met een postcheque (vrij van kosten en gevalideerd door de Post), beiden uitgedrukt in euro en uitgeschreven op naam van 'BMA-ABC, Kopieën'.

De betaling kan ook per overschrijving op rekeningnr. 679-2005887-24 (IBAN code: BE81679200588724, BIC code: PCHQBEBB) geopend door de Belgische Mededingingsautoriteit bij de Bank van de Post. De overschrijving moet dezelfde manier ingevuld worden de bank- of postcheque voor de betaling van de vergoeding.

Proceduretermijnen

De tijd die de betrokkene nodig heeft voor het verkrijgen van de kopieën heeft geen invloed op de berekening van de proceduretermijnen bepaald in de ?wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV 'Bescherming van de mededinging' en Boek V 'De mededinging en de prijsevoluties'? in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek IV en Boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek IV en aan Boek V? en in de uitvoeringsbesluiten ervan.

Indexering vergoeding

De minister van Economie kan de vergoedingen aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, de posttarieven of andere kostprijsbepalende elementen.

In werking

Het KB van 12 september 2013 treedt in werking op 17 september 2013, de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 12 september 2013 betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht, BS 17 september 2013.

Zie ook:
Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 - Boek IV. ?Bescherming van de mededinging?