Strengere voorschriften voor uitzonderlijke voertuigen

Een KB van 15 juli 2013 verstrengt de waarschuwingsvereisten voor de lading van uitzonderlijke voertuigen, en koppelt er boetes aan.

Uitzonderlijk vervoer

Het KB op het uitzonderlijk vervoer onderscheidt 4 categorieën van uitzonderlijk vervoer. Dat zijn verplaatsingen van een 'uitzonderlijk voertuig' op de openbare weg. Een uitzonderlijk voertuig is een auto, aanhangwagen of sleep die door zijn constructie, of door zijn ondeelbare lading, de maxima qua afmetingen en massa uit de Wegcode of het Technisch Reglement overschrijdt.

Een voertuig valt onder een bepaalde categorie zodra het voldoet aan minstens één van de voorwaarden voor die categorie. De voertuigen worden namelijk ingedeeld op basis van volgende parameters: lengte van het enkelvoudig voertuig, lengte van de sleep, de breedte, de hoogte en de massa.

Bijzondere voorschriften

Het KB van 2 juni 2010 bevat een aantal bijzondere voorschriften. Zo bepaalt de tekst dat er 4 panelen worden geplaatst om de uiterste breedte van het uitzonderlijk voertuig af te bakenen. Dit met uitzondering van de kraanauto. En enkel als de breedte van het uitzonderlijk voertuig meer bedraagt dan 2,55 meter.

Op dit moment moeten die panelen beantwoorden aan artikel 47.1 van de Wegcode, met dien verstande dat de witte strepen op de panelen vooraan en de rode strepen op de panelen achteraan reflecterend zijn.

Landbouw

Maar dat voorschrift verdwijnt op 1 januari 2016. Want een wijzigings-KB van 15 juli 2013 voegt een nieuwe regeling in, namelijk: een verwijzing naar het Technisch Reglement. Dat is het KB van 15 maart 1968 met het algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Dit betekent dat de panelen voortaan ook gemaakt kunnen worden volgens de voorschriften die opgenomen zijn in artikel 28, § 6, 3, 1° van het Technisch Reglement. Het gaat hier om de bijkomende signaalinrichtingen voor de gedragen machines voor land- of bosbouwdoeleinden. En meer bepaald voor de machines die meer dan 100 cm buiten het voor- of achtereinde van de landbouw- of bosbouwtrekker uitsteken. Die voorschriften treden wel pas in werking op 1 september 2014.

Men voegt er nog aan toe dat de vierkante panelen waarvan sprake in de technische voorschriften enkel op de uitzonderlijke voertuigen met een maximale breedte van 3,50 meter mogen worden geplaatst.

Lading

Daarnaast voert het wijzigings-KB van 15 juli 2013 nog extra voorschriften in voor de lading die meer dan één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteekt. Ze moet voortaan worden gesignaleerd door een bord, dat aan het meest uitstekende gedeelte van de lading wordt bevestigd, zodat het zich steeds in een verticaal vlak, loodrecht op de middelste lengteas van het voertuig bevindt.

Er gelden allerlei vormvoorschriften en technische vereisten. Men verwijst hier naar dezelfde bepalingen als hierboven. Het paneel is bovendien uitgerust met een rood licht dat altijd in werking is.

Boetes

Het KB van 15 juli 2013 bevat ook een luik over de boetes bij onmiddellijke inning. Inbreuken op de verkeersregels en de uitrusting van uitzonderlijke voertuigen vallen sinds kort niet meer onder de algemene regels op de inning en consignatie van boetes. Sinds 10 september 2013 is de maximumboete ook fors gestegen.

Het KB van 27 februari 2013 dat daarvoor heeft gezorgd, bevat een lange lijst met overtredingen waarvoor politie, douane en bepaalde ambtenaren van de FOD Mobiliteit een onmiddellijke inning kunnen voorstellen. Zo kan het rijden zonder vergunning een boete van 500 euro opleveren.

Die bijlage met overtredingen wordt nu al opnieuw bijgewerkt. En de verwijzing naar de uitzonderlijke 'voertuigen van groep C' wordt geschrapt.

In punt e9 verwijst men (opnieuw) naar de nieuwe voorschriften die opgenomen zijn in artikel 28 van het Technisch Reglement. En er komt een nieuw punt e10/1 en e10/2 met boetes van 300 en 55 euro die gekoppeld worden aan de nieuwe voorschriften voor ladingen die meer dan één meter uitsteken.

In werking

Deze aanpassingen treden in werking op 1 oktober 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen, BS 9 september 2013