Update regels sociale identiteitskaart

Het KB op de sociale identiteitskaart wordt aangepast. Dit KB van 22 februari 1998 met uitvoeringsbepalingen wordt afgestemd op een paar andere teksten. Het gaat hoofdzakelijk om een update. Tekstuele aanpassingen dus ?

Bovendien kunnen we erop wijzen dat de ziekenfondsen vanaf volgend jaar geen nieuwe SIS-kaarten meer zullen uitreiken. Het gebruik van de SIS-kaart wordt afgebouwd. De overgangsperiode zou lopen tot eind 2015.

SIS-kaart

De sociale identiteitskaart of SIS-kaart is de opvolger van de verzekeringskaart die ziekenfondsen aan hun verzekerden bezorgden als bewijs van hun lidmaatschap. Deze kaart is een elektronische chipkaart waarop ook gegevens gedrukt staan.

De kaart vermeldt een reeks basisgegevens zoals het kaartnummer en de identificatiegegevens van de sociaal verzekerde die elektronisch én met het blote oog leesbaar zijn. Daarnaast zijn er ook elektronisch leesbare gegevens van persoonlijke aard zoals de aanduiding van het statuut van de verzekerde.

Elektronische gegevens

Het KB op de sociale identiteitskaart bepaalt onder andere dat de kaart ook volgende elektronisch leesbare gegevens bevat:

de aanduiding van het statuut van de sociaal verzekerde inzake verzekering voor geneeskundige verstrekkingen ?die worden bedoeld in artikel 34 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 (ZIV-wet, preventieve en curatieve verzorging), en die niet zijn voorzien in artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 december 1997?;

de aanduiding van het recht op toepassing van de derdebetalersregeling voor de betaling van de verzekeringstegemoetkoming.

Het KB van 29 december 1997 heeft de voorwaarden vastgelegd voor de verruiming van de ZIV-wet tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen. Maar dit KB werd opgeheven met ingang van 1 januari 2008. En dus wordt de verwijzing naar die tekst geschrapt.

Verwijzing

Het KB op de sociale identiteitskaart bepaalt ook dat iedere sociaal verzekerde ertoe gehouden is zijn sociale identiteitskaart voor te leggen op verzoek van iedere zorgverlener die geneeskundige verzorging verleent waarvoor de verplichte of facultatieve derdebetalersregeling van toepassing kan zijn. De zorgverleners gebruiken de sociale identiteitskaart.

Dit laatste doet geen afbreuk aan de betalingsverplichting bij de raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van een rechthebbende. Het nieuwe KB van 9 september 2013 verwijst hier naar artikel 159bis van het KB van 3 juli 1996. Dat is een uitvoeringsbesluit bij de ZIV-wet.

Tot slot kunnen we nog vermelden dat het KB van 9 september 2013 de term 'toezichtscomité' vervangt door 'sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid'.

In werking

Het KB van 9 september 2013 treedt in werking op 7 oktober 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 9 september 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart, BS 27 september 2013

Zie ook:
Koninklijk van 22 februari 1998 besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart, BS 13 maart 1998 (KB op de sociale identiteitskaart)