Schalen administratieve geldboetes inzake inkomstenbelastingen vastgelegd

Een KB van 24 september 2013 voegt de schalen van de administratieve geldboetes inzake inkomstenbelastingen en hun toepassingsmodaliteiten toe aan het KB/WIB 1992. Deze schalen gelden vanaf 30 september 2013.

Een ambtenaar die daartoe door de gewestelijke directeur gemachtigd wordt, kan een geldboete van 50 EUR tot 1.250 EUR opleggen voor iedere overtreding van het WIB 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten (art. 445 WIB 1992).

Administratieve geldboetes bij overtreding WIB 1992

De schaal van de administratieve geldboetes bij overtredingen van het WIB 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten, andere dan niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake bedrijfsvoorheffing (BV) en roerende voorheffing (RV), of niet-betaling, een laattijdige betaling of een ontoereikende betaling van de BV en RV, wordt als volgt vastgesteld (nieuw art. 229/1 KB/WIB 1992): Aard van de overtredingen Geldboete A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige: Nihil B. Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken:   1ste overtreding: 50 EUR 2de overtreding: 125 EUR 3de overtreding: 250 EUR 4de overtreding: 625 EUR volgende overtredingen: 1.250 EUR C. Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken (daaronder begrepen het indienen van vrijwillig onvolledige of onjuiste aangiften): 1.250 EUR

De overtredingen bedoeld in punt B. van bovenstaande tabel worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van het toe te passen bedrag van de geldboetes voor:

de overtredingen andere dan inzake BV en RV: wanneer geen enkele overtreding werd bestraft voor de laatste vier aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe overtreding moet worden bestraft;

de overtredingen inzake BV en RV andere dan diegene bedoeld in onderstaande tabel: wanneer geen enkele overtreding, BV en RV afzonderlijk beschouwd, werd bestraft voor vier opeenvolgende maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse vervaldagen.

Administratieve geldboetes inzake BV en RV

De schaal van de administratieve geldboetes bij niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake bedrijfsvoorheffing (BV) en roerende voorheffing (RV), of bij niet-betaling, een laattijdige betaling of een ontoereikende betaling van de BV en RV, wordt als volgt vastgesteld (nieuw art. 229/2 KB/WIB 1992): Aard van de overtredingen Geldboete A. Niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake BV en RV:   1. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige: Nihil 2. Andere overtreding:   1ste overtreding: 50 EUR 2de overtreding tot 4de overtreding: 125 EUR 5de overtreding tot 7de overtreding: 250 EUR 8ste overtreding tot 10de overtreding: 625 EUR 11de overtreding en volgende overtredingen: 1.250 EUR B. Niet-betaling, laattijdige betaling of ontoereikende betaling van de BV en RV:   1ste overtreding: Nihil volgende overtredingen: 10% van het niet-betaalde bedrag, van het laattijdig betaalde bedrag of van het saldo van het niet-betaalde of laattijdige betaalde bedrag met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1.250 EUR en afgerond tot het lagere veelvoud van 10 EUR

De overtredingen bedoeld in de punten A. en B. van bovenstaande tabel, afzonderlijk beschouwd, worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van het toe te passen bedrag van de geldboetes wanneer geen enkele overtreding, BV en RV afzonderlijk beschouwd, werd bestraft voor vier opeenvolgende maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse vervaldagen.

Tweede of volgende overtreding

Voor de vaststelling van het toe te passen bedrag van deze geldboetes, is een tweede of volgende overtreding aanwezig wanneer op het ogenblik waarop een nieuwe overtreding wordt begaan, aan de overtreder kennis is gegeven van de geldboete die de vorige overtreding heeft bestraft.

Machtiging aan de Koning

De wet van 17 juni 2013 schreef in het WIB 1992 in dat de 'Koning de schaal van de administratieve geldboetes vastlegt en hun toepassingsmodaliteiten regelt' (art. 35 wet van 17 juni 2013 tot aanpassing art. 445 WIB 1992).
Met deze wetswijziging wilde de wetgever voorkomen dat de administratieve regels inzake de geldboetes nietig zouden verklaard worden omdat zij niet vooraf voor advies werden voorgelegd aan de Raad van State.

In werking

Het KB van 24 september 2013 treedt in werking op 30 september 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 24 september 2013 tot uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten, BS 30 september 2013.

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - art. 445
- Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013 - art. 35.