Afschaffing verlaagde minimumlonen algemeen verbindend

De minimumlonen worden traditioneel vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de paritaire comités. De belangrijkste cao's zijn de CAO nr. 43 en de CAO nr. 50.

Maar de bestaande regeling werd op 1 april 2013 gewijzigd. Op dat moment werden de verlaagde (degressieve percentages) gemiddelde minimummaandinkomens voor werknemers onder de 21 jaar stapsgewijs afgeschaft voor wie 18, 19 en 20 jaar is. Voor studenten, jongeren in stelsels van alternerende opleiding en werknemers jonger dan 18 jaar is er niets veranderd.

De nieuwe regeling kreeg vorm via 3 nationale cao?s van 28 maart 2013. De CAO's nr. 43duodecies en nr. 43terdecies hebben het toepassingsgebied van de CAO nr. 43 verruimd, terwijl de CAO nr. 50bis dat van de CAO nr. 50 heeft inperkt.

Die teksten worden nu algemeen verbindend verklaard door 3 KB's van 10 oktober 2013 die op 22 oktober 2013 in het Staatsblad verschenen zijn.

Door de bekrachtiging bij KB winnen de cao's aan belang. De algemeen verbindend verklaarde teksten zijn namelijk bindend voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan, voor zover zij vallen onder de werkingssfeer van de overeenkomsten. In dit geval gaat het hoofdzakelijk om de privésector.

Er zijn ook sancties. Inbreuken op de CAO-wet en haar uitvoeringsbesluiten worden opgespoord en vastgesteld volgens de regels die het Sociaal Strafwetboek voorschrijft.

De drie KB's van 10 oktober 2013 treden net als de cao's in werking op 1 april 2013.

Bron: ? Koninklijk besluit van 10 oktober 2013 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50bis van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor de werknemers onder de 21 jaar, BS 22 oktober 2013

Bron: ? Koninklijk besluit van 10 oktober 2013 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43duodecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43 nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007 en nr. 43undecies van 10 oktober 2008, BS 22 oktober 2013

Bron: ? Koninklijk besluit van 10 oktober 2013 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43terdecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007 en nr. 43undecies van 10 oktober 2008, BS 22 oktober 2013