Vergoedingen en regels voor het kopiëren voor eigen gebruik

Een KB van 18 oktober 2013 legt de vergoedingen vast voor het kopiëren voor eigen gebruik. Die vergoedingen variëren per apparaat en per drager. Ze zijn van toepassing vanaf 1 december 2013. Een erkende beheersvennootschap int de kopieervergoedingen bij de fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers van de apparaten en dragers. Het KB legt ook de regels vast voor de controle, terugbetaling en verdeling van de vergoedingen voor het kopiëren voor eigen gebruik. En het bevat regels voor de raadpleging van de bertokken milieus.

Vergoeding kopiëren voor eigen gebruik

De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik die van toepassing is op apparaten en dragers waarmee werken kunnen gereproduceerd worden, varieert per apparaat en per drager. De lijst van apparaten en dragers wordt aangepast aan de technische evolutie van de markt. De kopieervergoedingen zijn van toepassing vanaf 1 december 2013.

Zo bedraagt vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vanaf 1 december 2013 bijvoorbeeld:

2,00 euro voor een gecombineerde DVD-lezer en videorecorder;

tussen 3,30 euro en 13,00 euro (naargelang de opslagcapaciteit) voor een multifunctionele keten DVD-Home Cinema of een DVD-brander;

tussen 1,00 euro en 3,00 euro (naargelang de opslagcapaciteit) voor een tablet of een MP4-speler;

0,12 euro voor een MiniDisc;

tussen 0,15 euro en 1,35 euro (naargelang de opslagcapaciteit) voor een USB-sleutel of een geheugenkaart;

tussen 1,30 euro en 9,00 euro (naargelang de opslagcapaciteit) voor een externe harde schijf;

0,12 euro voor een audiocassette, een audiotape of een videocassette 8mm;

0,40 euro voor een videocassette.

Voor een computer die kan gebruikt worden voor de reproductie van werken is er geen vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik verschuldigd.

Het KB van 18 oktober 2013 bevat de uitgebreide lijst met kopieervergoedingen voor de verschillende apparaten en dragers.

Inning kopieervergoeding

Een erkende beheersvennootschap int de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik bij de fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers van de apparaten en dragers. De kopieervergoeding is verschuldigd op het moment dat het apparaat of de drager in ons land in de handel wordt gebracht.

De fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers bezorgen maandelijks een aangifte aan de beheersvennootschap, vóór de 20ste dag die volgt op de maand waarop de aangifte betrekking heeft. In die aangifte staan het aantal, de eigenschappen en de opslagcapaciteit van de dragers en apparaten die tijdens de periode waarop de aangifte betrekking heeft, in ons land in de handel worden gebracht.

De minister kan de bijdrageplichtigen om aanvullende gegevens vragen. Hij kan hen ook verplichten om voor de aangifte een standaardformulier te gebruiken.

De fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers betalen de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik binnen de 60 dagen te rekenen vanaf de betekening van het bedrag van de vergoeding door de beheersvennootschap.

Controle kopieervergoeding

De fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers zijn verplicht om op hun facturen duidelijk het bedrag te vermelden dat ze verschuldigd zijn als vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik. De facturen moeten het ook mogelijk maken om de opslagcapaciteit vast te stellen van de verschillende types dragers en apparaten waarop die facturen betrekking hebben. De verdelers van dragers en apparaten mogen van de fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers geen facturen aanvaarden die deze vermeldingen en gegevens niet bevatten.

De bijdrageplichtigen en de verdelers van dragers of apparaten delen op haar verzoek aan de beheersvennootschap de gegevens mee die nodig zijn voor het toezicht op de inning van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Terugbetaling kopieervergoeding

Voor de terugbetaling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik moeten de personen bedoeld in artikel 57 van de auteurswet (onder meer producenten van geluids- en audiovisuele werken, omroeporganisaties, enz.) aan de beheersvennootschap een afschrift bezorgen van de facturen van de dragers en apparaten die worden gebruikt onder de voorwaarden bepaald in datzelfde artikel van de auteurswet.

De verzoeken om terugbetaling zijn slechts ontvankelijk als het gaat om een bedrag van minimum 25 euro, eventueel door samenvoeging van verschillende facturen.

Verzoeken om terugbetaling van minder dan 25 euro, eventueel door samenvoeging van verschillende facturen, ingediend na 1 jaar, te rekenen van de uitreiking van een factuur die betrekking heeft op één of meer apparaten of dragers waarvoor een persoon bedoeld in artikel 57 van de auteurswet recht heeft op terugbetaling, zijn ontvankelijk.

De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wordt terugbetaald aan blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden, op voorwaarde dat een erkende instelling voor hen om terugbetaling vraagt.

Verdeling kopieervergoeding

De verdelingsregels voor de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik die de beheersvennootschap vaststelt en elke wijziging ervan, moeten door de minister worden goedgekeurd.
De beheersvennootschap overhandigt ieder jaar op 30 juni en op 31 december aan de minister een verslag over de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Raadpleging van de betrokken milieus

Bij de federale overheidsdienst die bevoegd is voor het auteursrecht wordt een Adviescommissie van de betrokken milieus ingesteld. Die commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de minister. Ze bestaat daarnaast uit personen aangewezen door de beheersvennootschap, door organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen, door organisaties die de verdelers van dragers of apparaten (zowel groot- als kleinhandelaars) vertegenwoordigen, en door personen aangewezen door verbruikersorganisaties.

Op verzoek van de minister of op eigen initiatief, als de personen aangewezen door de beheersvennootschap of als ten minste 1/4de van de leden van de Commissie daarom verzoeken, brengt de Commissie advies uit over het statuut van bepaalde dragers of apparaten ten opzichte van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, de bedragen van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik of over de manier waarop die vergoeding wordt geïnd, gecontroleerd en terugbetaald.

Analyse van de Belgische markt

De beheersvennootschap en de organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen die vertegenwoordigd zijn binnen de Adviescommissie van de betrokken milieus voeren elk jaar een analyse uit van de Belgische markt.

Die analyse heeft tot doel:

de dragers en apparaten te bepalen, die in ons land op de markt zijn en waarmee op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, werken en prestaties kunnen worden gereproduceerd in familiekring en die daartoe voorbehouden zijn;

het aantal dragers en apparaten te bepalen dat op de nationale markt circuleert, samen met de gemiddelde verkoopprijs per categorie van deze dragers en apparaten;

te evalueren of de tariefstructuur van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik is aangepast aan de technologische evolutie op het niveau van de Belgische markt en hoe de gemiddelde prijs per categorie van dragers en apparaten evolueert.

De resultaten van de marktanalyse worden besproken in de Adviescommissie.

Opheffing

Het KB van 18 oktober 2013 heft het ?KB van 28 maart 1996 over het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken? volledig op.

In werking

Op 1 december 2013 treden in werking:

het ?KB van 18 oktober 2013 over het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik?, en

de artikelen 5 c), 6 tot 10 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie.

Bron: Koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, BS 24 oktober 2013.

Zie ook:
- Wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie, BS 31 december 2012; Err. BS 31 januari 2013 - art. 5 c), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 en art. 10.
- Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994 (auteurswet 1994) - art. 55, art. 55bis, art. 56 en art. 57