Meer tijd om wachtgegevens huisartsen te registreren

De verantwoordelijke van de huisartsenkring krijgt meer tijd om de wachtgegevens van een huisarts te bezorgen aan het Riziv.

Huisartsen die deelnemen aan een georganiseerde wachtdienst, krijgen daarvoor een beschikbaarheidshonorarium. Het Riziv baseert de uitbetaling van die honoraria op de wachtgegevens die de wachtdienstverantwoordelijke van de huisartsenkring heeft ingevoerd in de elektronische toepassing Medega.

Voortaan moeten die gegevens uiterlijk één jaar na deelname aan de georganiseerde wachtdienst worden overgemaakt. Vroeger moest dat gebeuren na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het volgende trimester.

Er wordt licht gesleuteld aan de gegevens die meegedeeld worden. Het rekeningnummer waarop het Riziv de beschikbaarheidshonoraria moet storten, wordt niet meer gemeld. Dat is een verantwoordelijkheid van de huisarts zelf. Hij beheert die gegevens via MyRiziv, het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens.

Voortaan moeten niet alleen de data waarop de huisarts heeft deelgenomen aan de georganiseerde wachtdienst, maar ook de exacte uren gemeld worden.

Het nieuwe KB van 10 oktober 2013 treedt in werking op 1 januari 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 10 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten, BS 24 oktober 2013.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten, art. 4