Vlaams decreet voor inburgerings- en integratiebeleid treedt deels in werking

Met een decreet van 7 juni 2013 heeft Vlaanderen een nieuw kader gecreëerd voor haar integratie- en inburgeringsbeleid.

Alle instellingen die werken rond inburgering en integratie worden daarbij ondergebracht bij het 'Extern Verzelfstandigd Agentschap Inburgering en Integratie'. En het Integratiedecreet van 28 april 1998 en het Inburgeringsdecreet van 28 februari 2003 worden samengevoegd.

Beide decreten worden bij de inwerkingtreding van het nieuwe kaderdecreet opgeheven. Maar de Vlaamse Regering moet voor elke bepaling afzonderlijk nog een datum van inwerkingtreding vastleggen.

Dat is nu deels gebeurd in een besluit van 6 september 2013. De tekst bepaalt namelijk dat volgende bepalingen in werking treden:

artikel 2, 6° (begrip EVA)

artikel 16 (machtiging tot oprichting)

artikel 17, eerste lid (taken EVA)

artikel 18 (werking en middelen)

artikel 19 (samenwerkingsovereenkomst)

artikel 24 (toezicht en controle)

artikel 25, § 1 en § 3 (toewijzing aan andere organisaties)

Het besluit van 6 september 2013 treedt in werking op 4 november 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, BS 25 oktober 2013