Extra herinnering met aangetekende brief in activeringsprocedure voor jonge werklozen

Inschakelingsuitkeringen, dat zijn de vroegere wachtuitkeringen, zijn gekoppeld aan actief zoekgedrag. Die inzet van jonge werklozen moet blijken uit een doorgedreven evaluatie op basis van een activeringsprocedure.

De zogenaamde 'dispo-procedure' is van kracht sinds 9 augustus 2012 en wordt nu lichtjes bijgestuurd.

Om het zoekgedrag van de werkloze te kunnen evalueren vraagt het werkloosheidsbureau schriftelijk informatie over de inspanningen die de kandidaat in kwestie gedaan heeft sinds de ontvangst van de informatiebrief die wijst op zijn plichten.

Hiertoe moet hij binnen de maand een formulier van de RVA invullen en opsturen per brief of via e-mail. Doet hij dit niet, dan kan hij zijn uitkering verliezen. Een KB van 24 oktober 2013 voegt daar nu aan toe dat er een ?herinnering bij aangetekende brief? volgt indien de kandidaat niet reageert op de vraag naar informatie. Die vraag naar informatie én de aangetekende brief worden geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag die volgt op de afgifte van de brief aan de post.

Komt er geen reactie op de aangetekende brief binnen de 5 werkdagen, dan wordt de 'jonge werknemer' uitgesloten van het recht op uitkeringen. Die beslissing heeft uitwerking vanaf de dag van het verstrijken van de termijn van 5 werkdagen. Die termijn vangt aan op de dag volgend op de dag van de ontvangst van de aangetekende brief.

Een evaluatiegesprek is mogelijk. Maar de kandidaat moet dit uitdrukkelijk schriftelijk vragen vóór de termijn van één maand verstreken is. Ook hier last het nieuwe KB een herinnering met een aangetekende brief in met een uitsluiting als er geen reactie komt binnen de 5 dagen.

De kandidaat verneemt schriftelijk of hij voldoende inspanningen heeft gedaan. Bij een positieve evaluatie komt er na 6 maanden een nieuwe evaluatieronde. Ook in die fase en bij het verdere verloop van de procedure komt er een bijkomende herinnering aan de vraag naar informatie over het zoekgedrag van de kandidaat. Dit gebeurt steeds met een aangetekende brief.

Deze aanpassingen treden in werking op 1 november 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 24 oktober 2013 tot wijziging van de artikelen 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 en 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 31 oktober 2013