Dumping in binnenvaart aangepakt

Het goederenvervoer over de binnenwateren krijgt wat meer ademruimte. Een nieuw besluit verbiedt ongeoorloofd lage prijzen voor het gebruik van schepen. En schepen moeten volledig verzekerd en wettelijk in orde zijn. Anders mogen ze niet gebruikt worden.

Geen ongeoorloofd lage prijs

Schepen mogen niet langer tegen een ongeoorloofd lage prijs in gebruik gegeven of in gebruik genomen worden. Noch voor vervoer van goederen, noch voor opslag van goederen. Ook het meewerken aan de totstandkoming van een dergelijke dumpingregeling - of dat nu rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt - is verboden.

Concreet geldt dit verbod dus zowel voor de vervoerder (de eigenaar of exploitant van het binnenschip), de opdrachtgever als de vervoerscommissionaris.

Met de prijs bedoelt men de vergoeding die men voor het gebruik van het schip voor vervoer of opslag van goederen moet betalen gedurende de ganse gebruiksduur. Die is ongeoorloofd laag als hij voor de vervoerder onvoldoende is om de kosten te dekken die - rechtstreeks of onrechtstreeks - verband houden met de exploitatie van het schip. Om dat te beoordelen wordt onder meer rekening gehouden met de eisen die aan het schip worden gesteld.

Verzekering

Het nieuwe besluit eist ook dat een schip moet verzekerd zijn tegen alle risico's van de vaart. En het moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Anders mag het niet in gebruik gegeven of genomen worden voor vervoer of opslag van goederen.

Bedoeling

Met die maatregelen wil de overheid de goederenbinnenvaart een handje toesteken. Grotere boten en ook het groter aantal boten zorgen voor een overcapaciteit en dus voor lagere vervoerskosten. En hierdoor is oneerlijke concurrentie ontstaan.

Inwerkingtreding

Het KB van 7 november 2013 treedt in werking op 22 november 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende de invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren, BS 21 november 2013.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren