Strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 vanuit nieuw reglementair kader

De Belgische steden en gemeenten die op 1 juli 2013 en strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) hadden, krijgen ook de komende 4 jaar subsidies van Binnenlandse Zaken om aan criminaliteitspreventie te doen. De federale regering heeft de plannen immers verlengd tot 31 december 2017. Net als de bijkomende subsidies voor de inzet van gemeenschapswachten. De cyclus 2014-2017 start echter vanuit een nieuw reglementair kader. Dat geeft uitvoering aan het regeerakkoord van december 2011.

Belangrijk daarbij is dat nu ook nieuwe gemeenten een tegemoetkoming kunnen krijgen. De minister van Binnenlandse Zaken kan immers een overeenkomst sluiten met gemeenten die een lokale veiligheidsdiagnostiek hebben uitgevoerd, meer dan 10.000 inwoners hebben en beschikken over een welvaartindex onder het Belgische gemiddelde. Voor deze steden en gemeenten is een subsidie-enveloppe van telkens 71.721,80 euro beschikbaar.

Het accent van de SVPP is bovendien verschoven. Hoewel het preventiebeleid prioritair blijft, wil de regering dat de plannen afgestemd worden op de Kadernota integrale veiligheid en/of het nationale veiligheidsplan. Dit maakt dan ook deel uit van de doelstellingen van de SVPP. De steden en gemeenten moeten een preventiebeleid ontwikkelen dat voldoet aan de prioriteiten van de Kadernota, het lopende nationale veiligheidsplan of beide. Daarnaast moeten de plannen toelaten dat gemeenten die de wet op de gemeentelijke administratieve sancties willen toepassen, daarvoor personeel kunnen aanwerven. Ook de aanwerving van personeel om het preventiebeleid uit te voeren moet mogelijk zijn. Tot slot moeten de plannen toelaten investeringen te doen om de openbare ruimte te beveiligen d.m.v. techno-preventieve tools. De regering wijst ook op het belang van de onderlinge afstemming en complementariteit van de gegevens die gebruikt worden in het kader van de scanning en de analyse door de politiediensten en de gegevens gebruikt door de preventiediensten in het kader van de lokale veiligheidsdiagnostiek.

Daarnaast zijn er ook nieuwe richtlijnen voor de toekenning van de middelen. Dat gebeurt voortaan op basis van jaarlijkse globale enveloppen met de bedoeling de gemeenten meer autonoom te maken wat betreft het financiële beheer van hun plan. Bovendien zorgt het voor administratieve vereenvoudiging in de opvolging en uitvoering van de overeenkomsten. Over de inzet van de middelen is nog geen duidelijkheid. De minister van Binnenlandse Zaken moet de precieze toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële hulp nog vastleggen. Duidelijk is wel dat de gemeenten jaarlijks een voorschot van 80% ontvangen. Het saldo wordt gestort na controle van de ingediende uitgaven.

De federale regering zal in totaal 109 steden en gemeenten financieren in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017. En dat voor een totaal bedrag van 35.074.835,12 euro. De verdeling van dit bedrag per gemeente is als bijlage bij het KB van 7 november 2013 gevoegd. Net als de verdeling van de toelage 'Gemeenschapswachten Bijkomend contingent Activa 346' en 'Gemeenschapswachten Dispositief Activa 90'.

Het KB van 7 november 2013 treedt in werking op 1 januari 2014. Dan wordt het KB van 7 december 2006 opgeheven. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke verlengingen van de 'SVPP 2007-2010' van de voorbije jaren. Deze stabiliteit moet zorgen voor een grotere professionalisering van de betrokken actoren en voor meer expertise op het terrein.

De bepalingen m.b.t. de controle, rechtvaardiging en betaling van de toelage die zijn goedgekeurd op basis van het oude KB blijven van kracht tot de afwikkeling van de betalingen of terugvorderingen van de niet-verschuldigde saldo's.

Bron: Koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten, BS 29 november 2013.

Zie ook
Koninklijk besluit van 12 juni 2013 betreffende de verlenging 2013 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 en van de dispositieven Gemeenschapswachten, BS 21 juni 2013.