Jaarrekening ondernemingen: Europese Commissie keurt wijzigingen goed aan IFRSs 10 en 12 en aan IAS 27

De International Accounting Standards Board (IASB) publiceerde in oktober 2012 wijzigingen aan IFRSs 10 en 12, en aan IAS 27. De Europese Commissie voegt deze wijzigingen via haar verordening (EU) nr. 1174/2013 toe aan de coördinatie van de internationale standaarden voor de jaarrekeningen (bijlage verordening (EG) nr. 1126/2008). Ondernemingen moeten de herziene IFRSs 10 en 12 en de herziene IAS 27 toepassen vanaf hun eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2014 van start gaat.

IFRS 10

IFRS 10 'Geconsolideerde jaarrekening' is gewijzigd om beter aan te sluiten bij het bedrijfsmodel van beleggingsentiteiten. Volgens deze standaard zijn beleggingsentiteiten verplicht om hun dochterondernemingen te waarderen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening in plaats van hen te consolideren.

IFRS 12 en IAS 27

IFRS 12 'Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten' is gewijzigd om de verschaffing van specifieke informatie over dergelijke dochterondernemingen van beleggingsentiteiten verplicht te stellen. Als gevolg van de wijzigingen in IAS 27 'Enkelvoudige jaarrekening' beschikken beleggingsondernemingen tevens niet meer over de mogelijkheid om investeringen in bepaalde dochterondernemingen ofwel tegen kostprijs, ofwel tegen reële waarde in hun enkelvoudige jaarrekening te waarderen.

De wijzigingen in IFRS 10 en IAS 27 en sommige daaruit voortvloeiende wijzigingen in andere standaarden bevatten verwijzingen naar IFRS 9 'Financiële instrumenten' die momenteel niet toegepast kunnen worden omdat de Europese Commissie IFRS 9 nog heeft goedgekeurd. Daarom moeten in de bijlage bij verordening (EU) nr. 1174/2013 alle verwijzingen naar IFRS 9 gelezen worden als verwijzingen naar IAS 39 'Financiële instrumenten: opname en waardering'.

Gerelateerde wijzigingen

Doordat IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 gewijzigd worden, worden ook volgende standaarden afgestemd op deze wijzigingen:

IFRS 1 ?Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards?;

IFRS 3 ?Bedrijfscombinaties?;

IFRS 7 ?Financiële instrumenten: informatieverschaffing?;

IAS 7 ?Het kasstroomoverzicht?;

IAS 12 ?Winstbelastingen?;

IAS 24 ?Informatieverschaffing over verbonden partijen?;

IAS 32 ?Financiële instrumenten: presentatie?;

IAS 34 ?Tussentijdse financiële verslaggeving?;

IAS 39 ?Financiële instrumenten: opname en waardering?.

In werking

Verordening (EU) nr. 1174/2013 van de Commissie van 20 november 2013 treedt in werking op 24 november 2013.

Ondernemingen moeten de herziene IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 (met gerelateerde wijzigingen) toepassen vanaf hun eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2014 van start gaat.

Bron: Verordening (EU) nr. 1174/2013 van de Commissie van 20 november 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 10 en 12 en Internationale Accounting Standard 27 betreft, Pb.L. 21 november 2013, afl. 312, 1.

Zie ook:
Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 29 november 2008, afl. 320, 1, (Coördinatie)