KB bevestigt inwerkingtreding 3 strafuitvoeringsbepalingen

Een KB van 7 november 2013 bevestigt de inwerkingtreding van 3 bepalingen uit de Strafuitvoeringswet.

Het gaat over

de mogelijkheid voor de minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (of zijn gemachtigde) om veroordeelde illegalen die bij ons een celstraf uitzitten, vervroegd vrijlaten in het kader van hun verwijdering (art. 20/1). Dit kan ten vroegste 2 maanden voor het einde van de straf. De invrijheidgestelde vreemdelingen worden onmiddellijk gerepatrieerd of in afwachting daarvan naar een gesloten centrum gebracht. De maatregel geldt sinds 9 april 2012 en moet Justitie en Vreemdelingenzaken de kans geven om hun repatriëring of de opname in een gesloten centrum beter te organiseren;

de nieuwe tijdsvoorwaarden voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of overlevering. Sinds 19 maart 2013 is het voor zware criminelen moeilijker om voorwaardelijk vrij te komen. Wie veroordeeld werd tot 30 jaar of levenslang, moet minstens 15 jaar (i.p.v. 10 jaar) van zijn straf uitzitten. Recidivisten komen pas na 19 of 23 jaar cel in aanmerking. Ook de procedure is strenger. Een veroordeelde moet zijn vervroegde vrijlating expliciet aanvragen. Deze bepaling werd destijds ingepast in de Strafuitvoeringswet (art. 25/1 en 26/1) en treedt logischerwijs ook op 19 maart 2013 in werking.

het woonverbod voor veroordeelde pedofielen. Rechters kunnen daders nu ook verbieden om te wonen, te verblijven of zich op te houden in een bepaalde zone. De maatregel moet steeds met bijzondere redenen worden omkleed. De rechter moet rekening houden met de ernst van de feiten en de reclasseringsmogelijkheden voor de veroordeelde. De strafuitvoeringsrechtbank kan de duur van het woonverbod verminderen. Deze bijzondere bevoegdheid uit de Strafuitvoeringswet (art. 49/1) treedt net als de wet van 14 december 2012 in werking op 2 mei 2013.

De bepalingen zijn dus niet nieuw. Maar voor de inwerkingtreding van de betrokken artikels uit de Strafuitvoeringswet was nog een uitvoeringsbesluit nodig. Dat KB dateert van 7 november 2013 en treedt in werking om 29 november 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot uitvoering van bepaalde artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 29 november 2013.

Zie ook
Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 30 maart 2012.
Wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 19 maart 2013.
Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, BS 22 april 2013. Wet van 14 december 2012 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, BS 22 april 2013.