Elektronische aangifte voor arbeidsongevallen in overheidssector

Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers in de overheidssector arbeidsongevallen elektronisch aangeven. Die verplichting bestond al langer, maar nu omschrijft een ministerieel besluit hoe die informatieoverdracht precies zal gebeuren.

Eurostat

Midden dit jaar werd bij het Fonds voor Arbeidsongevallen een centrale gegevensbank opgericht voor arbeidsongevallen in de overheidssector. De werkgevers van de overheidssector moeten zich vanaf 1 januari 2014 immers kunnen schikken naar een Europese verordening die voorschrijft dat gegevens over arbeidsongevallen in de openbare sector bij Eurostat terecht komen.

Een en ander kwam al aan bod in een uitvoeringsbesluit van 7 mei 2013. Maar de bevoegde minister moest nog omschrijven hoe de overdracht en de doorstroming van de informatie zal plaatsvinden. Ook de termijnen voor het toezenden en voor de bewaring van de gegevens liggen nog niet vast.

Overdracht

De staatssecretaris voor Sociale Zaken, Philippe Courard, maakt nu deels gebruik van die bevoegdheid en omschrijft kort de regels voor de doorstroming en de overdracht van gegevens. De informatieoverdracht zal namelijk gebeuren via:

verzending van de gegevens via de online dienst op het portaal van de sociale zekerheid. Die manier wordt de ?WEBmodus? genoemd;

verzending van de gegevens in een gestructureerd bestand. Die manier wordt de ?BATCHmodus? genoemd.

Het medisch attest (model B) zal worden ingescand en ook worden meegedeeld op het portaal.

Volgens de aanhef van het betreffende ministerieel besluit van 21 november 2013 gaat het hier slechts om een gedeeltelijke uitvoering 'omdat het ontwerp nog niet volledig is afgerond en omdat de analyse van de overdracht naar de ziekenfondsen nog moet worden afgewerkt'.

Batchtransfers

Dit alles betekent dat de huidige programma's moeten kunnen communiceren met gestructureerde bestanden (batchtransfers). De testfase zou dus rond moeten zijn op 1 januari. Ook de verzekeraars moeten zich voorbereiden op de transfers. Voor de aangifte van de slachtoffers verandert er niets.

Om en ander in goede banen te leiden, heeft de FOD Sociale Zekerheid een informatiepagina gelanceerd met instructies. Met een ?procuratie ? aangifte sociaal risico arbeidsongeval (publiato)?.

Aanwijzingen

Bovendien is er samen met het besluit van 21 november 2013 een ministeriële aanschrijving verschenen over het zogenaamde 'Publiato-project'. Daarin staan extra aanwijzingen voor de mededeling van de arbeidsongevallengegevens aan de gegevensbank van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

De nieuwe regeling is ook van toepassing op arbeidsongevallen die zich vóór 1 januari 2014 hebben voorgedaan, en die vanaf die datum worden aangegeven. De gegevens van de arbeidsongevallen van 2013 die werden aangegeven in 2013, zullen dus op de oude manier worden overgedragen, volgens de instructies van het fonds.

De mededeling via het portaal zal in meerdere fases verlopen.
De eerste fase zal van start gaan op 1 januari en omvat de overdracht van de gegevens van de aangifte en de beslissing van de werkgever om de aangifte al dan niet ten laste te nemen.
In een latere fase zullen de periodes van tijdelijke ongeschiktheid, de voorziene blijvende ongeschiktheid en de beslissingen over de regeling van de ongevallen via het portaal van de sociale zekerheid worden meegedeeld.

Staatssecretaris Courard wijst erop dat bepaalde gegevens onmisbaar zijn voor de aangifte. Eén daarvan is het vestigingsnummer van de werkgever waarvoor de werknemer die een arbeidsongeval heeft gehad normaal werkt. Hij verzoekt de werkgevers uit de overheidssector om na te kijken of elk van hun vestigingseenheden werd geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

In werking

Het ministerieel besluit van 21 november 2013 treedt in werking op 1 januari 2014.

Let op! De nieuwe manier van werken is enkel van toepassing op de werkgevers van de overheidssector die onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet voor de overheidssector vallen. Wie onder de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 valt, blijft zijn aangifte onveranderd doen via de verzekeraar.

Bron: Ministerieel besluit van 21 november 2013 houdende uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, voor wat betreft de regels voor de wijze van overdracht en doorstroming van de gegevens, BS 3 december 2013

Bron: Aanschrijving nr. 273. PUBLIATO-project. Mededeling van de arbeidsongevallengegevens aan de gegevensbank van het Fonds voor Arbeidsongevallen door de werkgevers uit de Overheidssector die onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 1967, BS 3 december 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 17 mei 2013
? Verordening (EU) nr. 349/2011 van de Commissie van 11 april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over arbeidsongevallen betreft, Pb.L. 12 april 2011, afl. 97, 3-8.
? Besluit 2011/231/EU van de Commissie van 11 april 2011 waarbij aan bepaalde lidstaten een afwijking wordt toegestaan ten aanzien van de statistieken die ingevolge Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden ingediend, Pb.L. 12 april 2011, afl. 97, 47-48.