Herzieningstabel btw: drempel 'bedrijfsmiddel' opgetrokken

Vanaf 1 januari 2014 worden, voor de toepassing van de artikelen 12, § 1 en 48, § 2 van het Btw-wetboek, niet als bedrijfsmiddelen aangemerkt: ?klein materieel, klein gereedschap en kantoorbehoeften, wanneer de prijs of, bij ontstentenis van een prijs, de normale waarde, per in de handel gebruikelijke eenheid, lager is dan 1.000 euro?. Tot 31 december 2013 bedraagt deze drempel nog 250 euro.

Artikel 12, § 1 van het Btw-wetboek stelt sommige verrichtingen gelijk met 'leveringen onder bezwarende titel, terwijl artikel 48, § 2 de regeling bevat voor de vijfjaarlijkse herziening van de btw-aftrek op bedrijfsmiddelen.

Ondernemingen moeten, in het kader van hun btw-administratie, naast een afschrijvingstabel ook een herzieningstabel bijhouden waarin ze al hun investeringsgoederen met een individuele waarde van minstens 250 euro moeten opsommen. Deze drempel werd vastgesteld in 1980 en werd nooit geïndexeerd.

Via zijn besluit van 4 december 2013 verviervoudigt de minister van Financiën nu de drempel (art. 1, MB 4 december 2013, wijziging art. 1, 1° Btw-MB nr. 1).

In een persbericht van de ministerraad van 24 oktober 2013 lezen we ?dat het de bedoeling is om deze drempel te verhogen tot 1.000 euro, zodat deze als bijzonder ergerlijk ervaren administratieve last wordt getemperd, en smartphones, tablets, notebooks e.d. niet langer worden geviseerd?.

In werking

Het MB van 4 december 2013 treedt in werking op 1 januari 2014.

Het wijzigt het MB nr. 1 van 2 september 1980 m.b.t. de aftrekregeling voor de toepassing van de btw.

Bron: Ministerieel besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 1 van 2 september 1980 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 9 december 2013.

Zie ook:
- Ministerieel besluit nr. 1 van 2 september 1980 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 9 september 1980 (MB nr. 1 btw (aftrek)) - art. 1, 1°.
- Btw-wetboek - art. 12, § 1 en art. 48, § 2.