Hogere boetes bij inbreuken op wegvervoer

Op 1 januari 2014 komt er een nieuwe ADR-boetecatalogus. De structuur van de lijst blijft behouden, maar de bedragen van de te innen sommen worden opgetrokken. Hetzelfde geldt voor de lijst die inbreuken op technische eisen voor voertuig bestraft. En ook het KB op de boetes voor het wegvervoer krijgt een boetelijst met hogere bedragen.

3 akten

1/ Het KB op het wegvervoer van gevaarlijke goederen wordt aangepast. Dat KB van 24 maart 1997 bevat de zogenaamde boetecatalogus voor ADR-vervoer. ADR staat voor het Europese verdrag dat het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg regelt. We noteren 3 aanpassingen:

De catalogus somt de overtredingen op en koppelt er een boete aan. Er geldt een boeteplafond. Als eenzelfde vervoer meer dan één voorschrift overtreedt, mag de totale gevorderde som namelijk niet meer dan 2.500 euro bedragen. Dat bedrag wordt nu opgetrokken tot 2.750 euro.

In bepaalde gevallen gelden er vrijstellingen en is het plafond maar 1.250 euro. Dit is het geval wanneer de voorschriften van ?onderafdeling 1.1.3.6 ?Vrijstellingen in samenhang met per transporteenheid uit bijlage A bij het ADR vervoerde hoeveelheden?? van toepassing zijn. Het plafond dat gekoppeld is aan die vrijstellingen wordt opgetrokken tot 1.375 euro.

Indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de boete niet onmiddellijk betaalt, is de per overtreding in consignatie te geven som dezelfde als de te innen som. Het plafond dat men hierbij hanteert, wordt opgetrokken van 2.500 tot 2.750 euro.

2/ Een gelijkaardige redenering gaat op voor het boeteplafond dat men hanteert binnen het KB op de boetes voor het wegvervoer, namelijk:

Het totaal van de te innen sommen mag ten laste van eenzelfde overtreder voortaan 2.750 euro bedragen. Tot nu was dat maar 2.500 euro.

Het verhoogde plafond dat geldt voor een reeks specifieke inbreuken wordt opgetrokken van 5.000 tot 5.500 euro.

Het totaal van de ter plaatse te consigneren sommen mag ten laste van eenzelfde overtreder oplopen tot 2.750 euro. Tot nu was dat maar 2.500 euro. Dit totaal bedraagt voortaan 5.500 euro voor de hierboven aangehaalde specifieke inbreuken, wat een verhoging met 500 euro betekent.

3/ Tot slot past men ook het KB aan dat de inning van boetes bij technische eisen van voertuigen omschrijft. Die tekst van 1 september 2006 wordt op 3 punten aangepast, parallel met de voorgaande aanpassingen:

Het maximaal te innen bedrag ten laste van eenzelfde overtreder wordt opgetrokken van 3.000 tot 3.300 euro.

Het verhoogde plafond dat geldt voor een reeks specifieke inbreuken wordt opgetrokken van 6.000 tot 6.600 euro.

Het totaal van de ter plaatse te consigneren sommen mag ten laste van eenzelfde overtreder maximum 3.300 euro bedragen. Tot nu was dat maar 3.000 euro. Dit totaal bedraagt voortaan 6.600 euro voor de hierboven aangehaalde specifieke inbreuken, wat een verhoging met 600 euro betekent.

3 lijsten

Ook de verschillende lijsten met inbreuken en de daaraan gekoppelde te innen sommen, worden aangepast. Ze worden zelfs volledig vervangen.

1/ De nieuwe ADR-boetecatalogus is opgenomen in een eerste bijlage bij het KB van 19 juli 2013.

Let op! Bijlage 1 heeft 3 'aanhangsels':

?Overschrijding van de maximaal toegelaten massa en de maximale afmetingen?

?Overschrijding van de maximale dagelijkse rijtijd?

?Overschrijding van de maximaal toegestane ononderbroken rijtijd?

De boetes - de te innen sommen dus - worden opgetrokken. De boete voor wie rondrijdt zonder aanduiding over het gevaarlijk karakter van zijn lading wordt bijvoorbeeld opgetrokken van 1.500 tot 1.650 euro. Zijn de hoeveelheden onvolledig, dan levert dat een boete op van 275 euro. Tot nu was dat maar 250 euro. De hele lijst wordt geupdated en dat zorgt voor een aanzienlijke verstrenging.

2/ Hetzelfde gebeurt met de lijst die opgenomen is bij het KB op de boetes voor het wegvervoer. De nieuwe boetecatalogus is opgenomen in een tweede bijlage bij het KB van 19 juli 2013. Met hogere boetes. Bijvoorbeeld: een van de zwaardere inbreuken - 'het gecontroleerde voertuig voert een onwettig cabotagevervoer uit' - wordt voortaan bestraft met een boete van 1.980 euro.

3/ Tot slot wordt ook de lijst met te innen sommen bij het KB van 1 september 2006 vervangen. Dat gebeurt in een derde bijlage bij het KB van 19 juli 2013. De verhogingen die men doorvoert in de nieuwe lijst, liggen volledig in het verlengde van de aanpassingen bij de andere boetelijsten.

Bron: Koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de technische eisen van de voertuigen, BS 6 december 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, BS 16 april 1997 (KB op het wegvervoer van gevaarlijke goederen)
? Koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, BS 26 juli 2000 (KB op de boetes voor het wegvervoer)
? Koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 6 september 2006 (KB op de inning van boetes bij technische eisen van voertuigen)