Passagiers vervoeren met voorlopig rijbewijs B binnenkort verboden

Vanaf 3 februari 2014 mag iemand met een voorlopig rijbewijs B geen passagiers meer vervoeren, behalve zijn begeleider(s). Bovendien moet opnieuw nauwkeurig op het rijbewijs staan, wie begeleider is. De federale regering wil hiermee de veiligheid tijdens de rijopleiding verbeteren. Ook op andere vlakken zijn er nieuwigheden: gebrevetteerd rijinstructeurs in dienst bij een vzw mogen les geven tegen betaling, rijles volgen in een erkende rijschool wordt verplicht wanneer een voorlopig rijbewijs vervallen is en om het praktisch rijexamen te mogen afleggen moet men recent geslaagd zijn in het theoretische examen.

Verbod op vervoer passagiers tijdens rijopleiding

Wie op dit moment een voorlopig rijbewijs B bezit, mag - naast zijn begeleider(s) - , één passagier vervoeren. Vanaf 3 februari 2014 is dat niet meer het geval. De federale regering voert een algemeen verbod in om erop te wijzen dat het rijden met een voorlopig rijbewijs kadert in de opleiding van de bestuurder. Alleen wie bekwaam is voor de vorming van de kandidaat mag nog mee in de wagen. Op het voorlopig rijbewijs moet daarom opnieuw uitdrukkelijk vermeld zijn, wie begeleider is.

Die persoon moet bovendien aan striktere voorwaarden voldoen. Hij mag niet als begeleider vermeld zijn op een ander voorlopig rijbewijs gedurende het voorgaande jaar (behalve voor dezelfde kandidaat). Op deze regel bestaat wel een uitzondering voor kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van de begeleiders of die van zijn/haar wettelijke partner. Deze voorwaarde komt bovenop de huidige verplichtingen (voldoen aan de voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen, minstens 8 jaar een rijbewijs B te bezitten en gedurende de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen te hebben bekomen). Nieuw is ook dat de begeleider steeds vooraan in het voertuig moet plaatsnemen.

Wie verandert van begeleider tijdens zijn rijopleiding, ontvangt in de toekomst een nieuw voorlopig rijbewijs. Dit document heeft dezelfde uiterste geldigheidsdatum als het oorspronkelijke voorlopige rijbewijs. Veranderen van begeleider is verplicht wanneer een begeleider niet meer aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het voorlopige rijbewijs blijft in dat geval geldig.

Instructeur van vzw als lesgever

De federale regering wil kandidaten die niet over de nodige middelen beschikken om een opleiding in een erkende rijschool te volgen, toch de mogelijkheid geven om beroep te kunnen doen op een professionele begeleider. Les volgen tegen betaling mag daarom binnenkort ook bij gebrevetteerde rijinstructeurs in dienst bij een vzw. Het systeem valt tussen de opleiding in een rijschool (20 uur rijles om een voorlopig rijbewijs zonder begeleider te verkrijgen) en de vrije opleiding (waarbij een familielid, vriend, enz. begeleider is).

In tegenstelling tot de begeleiders, moet een gebrevetteerde rijinstructeur niet op het voorlopig rijbewijs worden gemeld. De regering rechtvaardigt dit verschil in behandeling 'door het feit dat een gebrevetteerd instructeur een professioneel lesgever is, die beantwoordt aan de voorwaarden voor instructeurs en die wegens zijn beroep verschillende kandidaten tijdens hetzelfde jaar begeleidt'. Kandidaten kunnen in de toekomst dus 1 of 2 begeleiders vermelden op hun rijbewijs én zich laten bijstaan door een gebrevetteerd instructeur. De instructeur mag, samen met de begeleider(s) plaatsnemen in het voertuig.

Rijles verplicht na vervallen voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs B met begeleider (36M) blijft 36 maanden geldig, een voorlopig rijbewijs B zonder begeleiding (18M) 18 maanden. Is die termijn verstreken, dan is de kandidaat binnenkort verplicht om zijn scholing in een rijschool verder te zetten. Om het praktisch rijexamen te mogen afleggen moet hij minstens 6 uur rijles hebben gevolgd.

Is zijn voorlopig rijbewijs minstens 3 jaar vervallen, dan moet de kandidaat van voor af aan beginnen en een nieuwe opleiding starten. Rijles in een rijschool is dan niet verplicht.

Vandaag moet een voorlopig rijbewijs 18M en 36M worden aangevraagd binnen de 3 jaar nadat men geslaagd is voor het theoretisch examen. Na die termijn moet men opnieuw het theoretisch examen afleggen om een voorlopig rijbewijs te krijgen.

Wisselen tussen systemen beperkt

Wie een voorlopig rijbewijs met begeleider bezit, kan één keer een voorlopig rijbewijs zonder begeleider krijgen, en omgekeerd. Het deel van de stageperiode dat al doorlopen is, wordt in aanmerking genomen.

Praktisch rijexamen alleen wanneer recent geslaagd in theoretisch examen

Wie het praktisch rijexamen B wil afleggen, moet minstens 3 maanden een voorlopig rijbewijs bezitten. Dit blijft zo. Maar nu is ook vereist dat kandidaten ten hoogste 3 jaar geleden slaagden in hun theoretisch examen, of ervan zijn vrijgesteld.

Deelname aan het praktisch rijexamen kan binnenkort ook op basis van een 'Getuigschrift van onderricht'. Dit document geeft aan dat de kandidaat 6 uur rijles heeft gevolgd in een rijschool omdat zijn voorlopig rijbewijs vervallen was. In dit geval moet de kandidaat wel via een attest van de gemeente kunnen aantonen dat hij gedurende 3 maanden heeft leren rijden op basis van een voorlopig rijbewijs. De kandidaten zijn verplicht om het rijexamen af te leggen met een instructeur van een rijschool, in een voertuig van de rijschool.

De kandidaat die twee keer na elkaar faalt voor het praktisch rijexamen moet 6 uur rijles volgen in een erkende rijschool vooraleer hij het examen opnieuw mag afleggen. Mislukte examens op basis van de oude regeling (een opleiding op basis van een rijbewijs dat al meer dan 3 jaar vervallen is) tellen niet meer voor de berekening van het aantal mislukkingen.

Theoretische opleiding verplicht

Wie twee keer na elkaar faalt in het theoretisch examen B, moet een theoretische rijopleiding volgen in een erkende rijschool. Hierop geldt een uitzondering voor kandidaten met een medisch attest van een neus-, keel- en oorarts en voor kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is.

Nieuwe modellen

De modellen van de voorlopige rijbewijzen worden vernieuwd om rekening te houden met de aanpassingen. Op het nieuwe model M36 kunnen nu de begeleiders worden vermeld. Het model M18 wordt aangepast om aan te geven dat de kandidaat vergezeld kan worden door ten hoogste 2 begeleiders die minstens 8 jaar een rijbewijs B bezitten.

Overgangssysteem

De nieuwe regels uit het KB van 4 december 2013 gelden vanaf 3 februari 2014. De oude bepalingen blijven van toepassing op de voorlopige rijbewijzen die werden afgegeven voor deze datum. Kandidaten van wie het voorlopig rijbewijs, afgegeven voor 3 februari 2014, niet meer geldt, vallen onder het nieuwe systeem.

Bron: Koninklijk besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 13 december 2013.

Zie ook
Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, BS 14 juli 2006.