Wetboek economisch recht krijgt verder vorm

De Belgische wetgever heeft ervoor gekozen om alle economische regelgeving, na eventuele hervorming, te bundelen in één Wetboek van economisch recht via de techniek van ?aanbouwwetgeving?. Concreet betekent dit dat de diverse boeken van het nieuwe wetboek, 17 boekdelen in totaal, gefaseerd worden ingevoerd.

Met de wet van 21 december 2013 wordt het Wetboek van economisch recht aangevuld met boek VI: Marktpraktijken en consumentenbescherming. Tevens wordt het Wetboek vervolledigd door toevoeging van de overeenstemmende definities inzake marktpraktijken en consumentenbescherming aan Boek I en de rechtshandhavingsbepalingen aan Boek XV.

Boek VI

Boek VI beoogt voornamelijk de regeling van marktpraktijken en de bescherming van de consument. Dit boek is geen loutere overname van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, maar ook een hervorming en aanpassing van de bestaande regelgeving.

Het nieuwe boek voorziet onder meer in een omzetting van de bepalingen van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten.

Verder heeft de wetgever ervoor geopteerd om duidelijkheid te scheppen over de bedoeling van de sperperiode door in art. VI, 25 § 1, juncto art. VI, 29 § 2 een uitdrukkelijke verwijzing op te nemen naar de eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. Deze vermelding is ingegeven door het feit dat het Hof van Justitie zich negatief heeft uitgesproken over de sperperiode in de mate dat deze bepalingen de consumentenbescherming tot doel hebben. De richtlijn oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten (Richtlijn 2005/29/EG) is immers niet van toepassing op bepalingen die uitsluitend de (on)eerlijke markpraktijken tussen ondernemingen beogen. De duur van de sperperiode wordt verlengd tot een maand en de uitzondering voor occasionele handelsmanifestaties en uitverkopen blijft behouden.

Vermits het herroepingsrecht van de consument een belangrijk onderdeel is van de hele wetgeving inzake consumentenbescherming, heeft de wetgever ervoor geopteerd om twee bijlagen toe te voegen bij boek VI: bijlage 1 betreft een aantal modelinstructies met betrekking tot dit herroepingsrecht, voornamelijk gericht tot de ondernemingen; bijlage 2 betreft een modelformulier voor uitoefening van het herroepingsrecht door de consument.

Dit zijn, louter bij wijze van voorbeeld, maar een aantal wijzigingen en vernieuwingen die in Boek VI worden aangebracht ten opzichte van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Consumentenbescherming en bescherming van de eerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen onderling blijven uiteraard de twee hoofddoelstellingen van dit boek.

Structuur

De structuur van het nieuwe boek VI is als volgt:

TITEL 1: Algemene principes

TITEL 2: Informatie van de markt

HOOFDSTUK 1. Algemene verplichting tot informatie van de consument

HOOFDSTUK 2. Prijsaanduiding

HOOFDSTUK 3. Benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten

HOOFDSTUK 4. Aanduiding van de hoeveelheid

HOOFDSTUK 5. Vergelijkende reclame

HOOFDSTUK 6. Promoties inzake prijzen

Afdeling 1. Verwijzing naar de eigen, voorheen toegepaste prijs

Afdeling 2. Uitverkopen

Afdeling 3. Opruimingen of solden

Afdeling 4. Titels die recht geven op terugbetaling of prijsvermindering

HOOFDSTUK 7. Diverse bepalingen

TITEL 3. Overeenkomsten met consumenten

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 2. Overeenkomsten op afstand

Afdeling 1. Overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op financiële diensten

Afdeling 2. Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten

Afdeling 3. Aan dit hoofdstuk gemene bepalingen

HOOFDSTUK 3. Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

HOOFDSTUK 4. Openbare verkoop

HOOFDSTUK 5. Gezamenlijk aanbod

HOOFDSTUK 6. Onrechtmatige bedingen

HOOFDSTUK 7. Bestelbon

HOOFDSTUK 8. Bewijsstukken

HOOFDSTUK 9. Verlenging van overeenkomsten

TITEL 4. Verboden praktijken

HOOFDSTUK 1. Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Afdeling 1. Toepassingsgebied

Afdeling 2. Oneerlijke handelspraktijken

Afdeling 3. Misleidende handelspraktijken

Afdeling 4. Agressieve handelspraktijken

HOOFDSTUK 2. Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten

HOOFDSTUK 3. Ongewenste communicaties

HOOFDSTUK 4. Verkoop met verlies

TITEL 5. Collectieve consumentenovereenkomsten

TITEL 6. Bijzondere regels inzake geregistreerde benamingen

TITEL 7. Slotbepalingen

Inwerkingtreding

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de wet, behalve van art. 9 dat in werking treedt de dag volgend op de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad, dus op 31 december 2013.

Bron: Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 30 december 2013.

Zie ook:
Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht, BS 29 maart 2013