Eerste rechtsregels over overkoepelend Vlaams bestuursrechtcollege (art. 21 PD 2014)

De Vlaamse overheid wou oorspronkelijk de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB), het Milieuhandhavingscollege (MHHC), de 5 provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen, én de Beroepscommissie voor Tuchtzaken voor Lokale Besturen laten samensmelten tot één enkel Vlaams Bestuursrechtcollege. Het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges mikt uiteindelijk minder hoog.

Het tuchtorgaan voor de lokale besturen wordt buiten de operatie gehouden, de 5 provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen worden wel omgevormd tot één Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RvV), maar die nieuwe RvV zal samen met de RvvV en de MHHC als een afzonderlijke entiteit blijven bestaan, onder een nieuw op te richten overkoepelende structuur: de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Het Vlaamse Programmadecreet zorgt alvast voor een financiële basis voor dat DBRC. Het decreet richt een begrotingsfonds op, het 'Fonds Bestuursrechtcolleges', dat zal gespijsd worden met de ontvangsten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die ontvangsten bestaan uit rolrechten, getuigengelden, kostenvergoedingen en erelonen voor opdrachten als deskundige, vergoedingen voor afschriften en uittreksels, geldboetes (o.m. wegens kennelijk onrechtmatig beroep), en andere gedingkosten.

De opbrengst zal worden aangewend voor de financiering van de werkingskosten van de Dienst van de Bestuursrechtcolleges.

Hoewel het Programmadecreet globaal genomen op 1 januari 2014 in werking treedt, gaat het 'Fonds Bestuursrechtcolleges' maar van start ?bij de inwerkingtreding van het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges?.

Merk op dat dit zogenaamde 'decreet' nog altijd in de voorontwerpfase zit. Hoewel het hier bij naam en toenaam wordt genoemd, werd dit 'decreet' nog niet ingediend bij het Vlaams Parlement...

Bron: Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, BS 31 december 2013 (art. 21 en 61 van het Programmadecreet 2014).