Uitvoeringsbesluit voor de Vlaamse Codex Fiscaliteit

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (afgekort VCF) is sedert het decreet van 13 december 2013 een feit. De Vlaamse overheid tracht met de Vlaamse Codex Fiscaliteit haar fiscale regelgeving transparanter, eenvoudiger en meer eenvormig te maken.

De VCF kon maar volledige uitwerking krijgen door huidig besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (afgekort BVCF).

Gefaseerde invoering

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement hebben geopteerd voor een fasering van de opname van de diverse regelgevingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, gelet op de omvang van het project.

Het BVCF is momenteel, net zoals de VCF, van toepassing op de Vlaamse belastingen die de Vlaamse Belastingdienst nu al int, met name:

de onroerende voorheffing;

de verkeersbelasting;

de belasting op de inverkeerstelling;

het eurovignet;

de verkrottingsheffing woningen en gebouwen;

de leegstandsheffing bedrijfsruimten.

De rechtsregels inzake planschade en planbatenheffing maken geen deel uit van het BVCF (en de VCF) en blijven geregeld door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In de toekomst zal het BVCF uitgebreid worden met de bepalingen inzake successie- en registratierechten en met de bepalingen inzake milieu gerelateerde belastingen.

Structuur BVCF

Het BVCF is opgedeeld in 7 titels en behoudt zo de structuur van de VCF zelf:

Titel 1: Inleidende bepalingen.De begrippen die gebruikt worden in het BVCF moeten begrepen worden zoals ze gedefinieerd en gebruikt worden in de VCF zelf;

Titel 2: Belastingheffing.Onder deze titel zijn de materieelrechtelijke (uitvoerings)bepalingen terug te vinden inzake de diverse belastingen die werden opgenomen in de VCF. Deze bepalingen worden per belasting gestructureerd volgens een vast stramien: belastbaar voorwerp, belastingplichtigen, belastbare grondslag, tarieven, verminderingen, vrijstellingen en wijze van heffing. Heel wat van deze bepalingen moeten echter nog ingevuld worden;

Titel 3: Inning en invordering;

Titel 4: Wijzigingsbepalingen;

Titel 5: Opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen;

Titel 6: Citeertitel;

Titel 7: Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen.

In bijlage bij het BVCF zitten:

een tabel met de belastingverhogingen die van toepassing zijn op inbreuken tegen Titel 2, hoofdstuk 4 van het BVCF met betrekking tot het eurovignet, en

concordantietabellen.

Codificatie en opheffing bestaande regelgeving

Het BVCF voorziet de codificatie en opheffing van volgende regelgevingen, van toepassing binnen het Vlaamse Gewest (chronologisch gerangschikt):

het KB van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;

hoofdstuk I van het MB van 17 juli 1970 tot uitvoering van het WIGB;

het KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het WIB 1992, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing voor wat betreft het Vlaamse Gewest;

het KB van 9 januari 1995 ter uitvoering van de eurovignetwet van 27 december 1994;

het MB van 9 januari 1995 ter uitvoering van de eurovignetwet van 27 december 1994;

het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen;

het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

het KB van 19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de eurovignetwet van 27 december 1994;

het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het WIB 1992 bedoelde vrijstellingen van de onroerende voorheffing worden aangevraagd;

het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende uitvoering van de compensatie voor de gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage en op energiezuinige gebouwen;

het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen;

het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet.

In werking

Titel 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van het BVCF treden in werking op 1 januari 2014.
Dit met uitzondering van titel 4, hoofdstuk 1 en artikel 5.0.0.0.1, 2°, 3° en 8°, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2014 voor wat betreft de bepalingen van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet die overeenkomstig de concordantietabel 1 uit bijlage 1 een corresponderende bepaling hebben in titel 2 van BVCF.

Titel 2 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2014.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 31 december 2013 (BVCF).

Zie ook:
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23 december 2013.