Vlaanderen wijzigt schenkingsrechten voor stief- en zorgkinderen

Vlaanderen schakelt de schenkingsrechten voor stief- en zorgkinderen vanaf 17 januari 2014 gelijk met die voor natuurlijke kinderen (schenking in rechte lijn). Een decreet van 6 december 2013 voegt hiervoor een nieuw artikel 132.3 toe aan het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (Vl. W. Reg.). Deze gelijkschakeling bestond al in de successierechten.

Schenkingen tussen stiefouders en stiefkinderen

Vanaf 17 januari 2014 wordt een schenking tussen een stiefouder en een stiefkind gelijkgesteld met een schenking in rechte lijn.

Dezelfde gelijkstelling geldt voor:

de schenking tussen een kind van een persoon die met de schenker samenwoont of samenwoonde op het ogenblik van overlijden van die persoon en de schenker;

een schenking tussen een persoon die met een ouder van de schenker samenwoont of samenwoonde op het ogenblik van overlijden van die ouder en de schenker.

Een schenking tussen uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden personen en een schenking tussen ex-samenwonenden wordt alleen gelijkgesteld met een schenking tussen echtgenoten of tussen samenwonenden indien er gemeenschappelijke afstammelingen zijn.

Schenkingen tussen zorgouders en zorgkinderen

Vanaf 17 januari 2014 wordt een schenking tussen personen tussen wie een relatie van zorgouder en zorgkind bestaat of heeft bestaan, gelijkgesteld met een schenking in de rechte lijn.

Zo'n relatie wordt geacht te bestaan of te hebben bestaan als iemand, vóór de leeftijd van 21 jaar, gedurende 3 achtereenvolgende jaren bij een andere persoon heeft ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van die andere persoon of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen.
De inschrijving van het zorgkind in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op het adres van de zorgouder geldt als weerlegbaar vermoeden van inwoning bij de zorgouder.

In werking

Het decreet van 6 december 2013 treedt in werking op 17 januari 2014.

Het wijzigt het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders betreft.

Bron: Decreet van 6 december 2013 houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders betreft, BS 7 januari 2014.

Zie ook:
Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939 (W. Reg.) - nieuw artikel 132.3, Vl. W. Reg.