Betere identificatie van de partijen in notariële akten voor registratie en hypothecaire overschrijving (art. 38-40, 42-44 en 87 DB Fiscaal)

De wetgever wil al een aantal jaren de formaliteiten voor de registratie en hypothecaire overschrijving van sommige akten moderniseren en die verrichtingen informatiseren. Daarbij moest ook de rechtszekerheid van de betrokken akten gegarandeerd worden, vooral met het oog op de identificatie van de betrokken partijen.

In die optiek wijzigt de 'wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen' de notariswet door te bepalen dat de notariële akten voortaan het rijksregisternummer (of het identificatienummer in het bisregister) van de betrokken natuurlijke personen moeten vermelden, tenzij de akte niet in een notariskantoor verleden wordt. Deze uitzondering geldt in de gevallen waarin een akte dringend voorgelegd moet worden in een ziekenhuis en waar het materieel onmogelijk is om het rijksregisternummer op te zoeken.
Voor de rechtspersonen moet ook het identificatienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgegeven worden.
Diezelfde informatie moet voortaan ook vermeld worden in de akten die ter registratie en overschrijving in het hypotheekregister aangeboden worden.
Deze bepalingen treden in werking op 10 januari 2014, hetzij 10 dagen na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bovendien zullen de rechtspersonen het identificatienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen moeten vermelden voor de registratie van de huurovereenkomsten die betrekking hebben op een onroerend goed.
Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2014 voor de huurovereenkomsten voor een gezinswoning en op 1 juni 2014 voor de overige huurovereenkomsten.

Bron: Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 - art. 38, art 39, art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 en art. 87.

Zie ook:
-Wet van 25 ventôse jaar X tot regeling van het notarisambt, Bull. 258, nr. 244 - art. 12
- Hypotheekwet van 16 december 1851, BS 22 december 1851 - art. 139 en art. 140
-Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939 (W. Reg.) - art. 2, nieuw art. 2bis en nieuw art. 2ter