Octrooibelasting afgeschaft (art. 88 DB Fiscaal)

De fiscale vereenvoudigingswet schaft de belasting van 5 euro af die werd geheven op ?de aan de deponenten verstrekte duplicaten van de akten van neerlegging van octrooiaanvragen, en die van gedeponeerde beschrijvingen en tekeningen van het voorwerp der uitvindingen? (art. 9, 3°, WDRT).

Volgens de Regering leverde die belasting weinig inkomsten op, terwijl de heffing en de inning ervan het hele proces vertraagde. De Regering vindt dat de snelheid van aflevering van octrooien nochtans een element kan zijn dat de aantrekkelijkheid van het Belgisch octrooisysteem kan bevorderen. Daarom schaft ze de octrooibelasting vanaf 10 januari 2014 af (opheffing art. 9, 3°, WDRT; art. 88, fiscale vereenvoudigingswet).

Daarnaast werd er nog een belasting van 5 euro geheven:

op de dwangschriften strekkend tot invordering van sommen waarvan de betaling door de openbare besturen en instellingen wordt vervolgd, en

op de processen-verbaal van openbare verkoping van lichamelijk roerende voorwerpen, andere dan die van notarissen en gerechtsdeurwaarders.

(art. 9, 1° en 2°, WDRT).

De FOD Economie heeft echter vastgesteld dat de opbrengst van de octrooibelasting, de belasting op de dwangschriften en de belasting op de processen-verbaal van openbare verkoping (die door art. 9, 1°, 2° en 3° van het WDRT worden gegenereerd), minder bedraagt dan 50.000 euro per jaar. Daarom schaft de fiscale vereenvoudigingswet, naast de octrooibelasting, ook de belasting op bovenstaande dwangschriften en processen-verbaal van openbare verkoping vanaf 10 januari 2014 af (opheffing art. 9, 1° en 2°, WDRT; art. 88, fiscale vereenvoudigingswet).

Bron: Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 (fiscale vereenvoudigingswet) - art. 88