Ziekenhuisforfaits dalen bij heropname (art. 37 en 38 PW I)

Ziekenhuizen worden geresponsabiliseerd voor hun heropnamepraktijken. Bij een heropname van een patiënt in hetzelfde algemeen ziekenhuis binnen tien dagen na zijn ontslag dalen bepaalde forfaits tot 82 procent van hun waarde. Daarnaast komt er ook een einde aan de cumulatie van de forfaits verbonden aan de fase in de spoeddienst en de forfaits verbonden aan de opname.

Forfaits bij heropname

De wetgever neemt maatregelen om het heropnamebeleid van de algemene ziekenhuizen minder aantrekkelijk te maken. De forfaits die ze krijgen voor patiënten die opnieuw worden opgenomen binnen tien dagen na hun ontslag, verminderen met 18 procent, tot 82 procent van hun waarde.

Het gaat om de forfaits die worden berekend per opname. Concreet gaat het dus om

het forfait voor de opname (het variabele deel van het budget van financiële middelen);

het geneesmiddelenforfait;

het forfait voor medische beeldvorming;

het forfait voor klinische biologie en

de forfaitaire honoraria voor medische permanentie (gespecialiseerde spoedgevallenzorg en intensieve zorgen).

De vermindering van de forfaits geldt voorlopig enkel voor de algemene ziekenhuizen. Maar de Koning kan deze regeling uitbreiden tot andere categorieën van ziekenhuizen. Bovendien kan hij het verminderingspercentage ook wijzigen.

De daling van de forfaits bij een heropname wordt verantwoord doordat niet alle algemene onderzoeken moeten worden overgedaan. De standaardonderzoeken zijn al bij de eerste opname gedaan.

Onder een opname bedoelt men hier een verblijf van ten minste één nacht.

Geen cumul van forfaits bij opname via spoeddienst

Bij een opname via de spoeddiensten mag het ziekenhuis de ziekenhuisforfaits die verbonden zijn aan een opname evenmin cumuleren met de ambulante forfaits.

Concreet mag eenzelfde ziekenhuis - voor eenzelfde dag en eenzelfde patiënt - de tijdens de opvang in een spoedgevallendienst voorziene forfaits voor klinische biologie, de consultancehonoraria en de forfaitaire honoraria per voorschrift en per dag van de specialist voor röntgendiagnose niet cumuleren met de forfaits die verbonden zijn aan de opname. Ongeacht of die al dan niet zijn verminderd wegens heropname.

Geen nadeel voor de patiënt

Beide nieuwe maatregelen mogen geen nadeel inhouden voor de patiënt. De verminderingen van de forfaits en de forfaits die niet mogen gecumuleerd worden mogen niet ten laste gelegd worden van de patiënt.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregelen treden in werking op 1 januari 2014.

Bron: Programmawet (I) van 26 december 2013, BS 31 december 2013 (art. 37 en 38 PW I)

Zie ook:
GVU-wet, ar. 56quinquies