Tarieven billijke vergoeding blijven geldig tot eind 2014

De tarieven van de billijke vergoeding verschuldigd door kappers en schoonheidsspecialisten, horecazaken, discotheken/dancings, uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning, organisatoren die audiovisuele werken vertonen, voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra en bij tijdelijke activiteiten, blijven geldig tot 31 december 2014. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in 4 beslissingen van 7 november 2013 die algemeen bindend zijn verklaard door 4 KB's die dateren van 15 december 2013.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is de vergoeding die moet worden betaald voor het publiek gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Zij kunnen immers niet verhinderen dat hun werk in het openbaar wordt verspreid, maar in ruil daarvoor kent de wetgever hun een automatisch recht op vergoeding toe die de gebruikers van hun repertoire moeten betalen.

We spreken van ?billijke? vergoeding want ze is niet rechtstreeks opgelegd door de rechthebbenden, maar vormt de vrucht van langdurige onderhandelingen met de gebruikers.

Audiovisuele vertoning

De uitbaters van plaatsen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek en waarin audiovisuele werken worden vertoond, moeten een billijke vergoeding betalen. Dat geldt ook voor de tijdelijke activiteiten van vertoning van die werken.

Het jaarlijks bedrag van de vergoeding hangt rechtstreeks af van het aantal zitplaatsen en autostandplaatsen. Voor tijdelijke activiteiten wordt het bedrag eveneens op basis van die elementen berekend, zij het op een dagelijkse basis. Die bedragen moeten worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar.

Horecazaken en discotheken

Er wordt een onderscheid in de tarieven gemaakt naargelang het gebruik van de oppervlakten van de horecazaak.

De permanente oppervlakte is deze waar gebruik wordt gemaakt van muziekrepertoires en waar gewoonlijk logies, maaltijden of dranken worden aangeboden. De oppervlakte van de kamers in die logies wordt echter niet in aanmerking genomen.

De occasionele oppervlakte is verschillend in die zin dat ze niet permanent wordt gebruikt door de uitbater. Het verschuldigde bedrag voor het gebruik van muziekrepertoires op die oppervlakte bedraagt 50% van het bedrag dat voor een permanente oppervlakte verschuldigd zou zijn.

Er gelden specifieke tarieven voor discotheken, horecazaken met een regelmatige dansactiviteit, gemengde inrichtingen, terrassen en seizoeninrichtingen.

Al die bedragen moeten worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar.

Kappers en schoonheidsspecialisten

Er wordt een afzonderlijk tarief toegepast in functie van het ?ambachtelijk? of ?professioneel? karakter van het kap- of schoonheidssalon.

Een ambachtelijk salon wordt slechts door één kapper of één schoonheidsspecialist uitgebaat die eventueel wordt bijgestaan door ofwel één familielid (in rechte lijn) ofwel één kapper of schoonheidsspecialist onder leercontract.

Een professioneel salon wordt uitgebaat door één of meer kappers of schoonheidsspecialisten en beantwoordt niet aan de criteria van het ambachtelijk salon.

De bedragen van de billijke vergoeding moeten worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar.

Polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra

Een jeugdhuis is een lokaal waar permanent activiteiten plaatsvinden van jeugdcentra, jeugdhuizen, jeugdclubs, jeugddiensten en jeugdateliers.

Een polyvalente zaal is een vaste ruimte in een gebouw waarin gedurende het kalenderjaar diverse activiteiten plaatsvinden die worden georganiseerd door verschillende personen, andere dan de verantwoordelijke van de zaal. De tussenkomst van die laatste beperkt zich tot de verhuur of de terbeschikkingstelling van de zaal en de materiële toebehoren ervan.

Een cultureel centrum ten slotte is een lokaal waar permanent activiteiten plaatsvinden van culturele centra of van elke organisatie die een vergelijkbare socioculturele activiteit uitoefent en daarvoor ruimten ter beschikking stelt.

Voor die verschillende lokalen schommelen de tarieven van de billijke vergoeding in functie van de oppervlakte van het lokaal, de activiteiten met of zonder drank en de activiteiten met of zonder dans.

Merken we echter op dat de tarieven voor de jeugdhuizen en de polyvalente zalen geldig zijn vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2014 terwijl de tarieven voor de culturele centra geldig zijn van 1 januari 1999 tot 31 december 2014.

In werking

De 4 KB's van 15 december 2013 die deze verlengingen opleggen, zijn op 1 januari 2014 van kracht geworden.

Bron: - Koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 20 december 2013.

Bron: - Koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 20 december 2013.

Bron: - Koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 20 december 2013.

Bron: - Koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 20 december 2013.

Zie ook:
- Beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 30 december 2004.
- Beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 30 december 2004.
- Beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 30 december 2004.
- Beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 29 november 2001.