Wetboek van economisch recht krijgt Boek XII ?Recht van de elektronische economie?

Boek XII ?Recht van de elektronische economie? wordt ingevoegd in het Wetboek van economisch recht. Dit boek behandelt sommige juridische aspecten van de informatiemaatschappij. Maar zoals dat ook voor de andere boeken het geval was, ligt de datum van inwerkingtreding nog niet vast.

Wetboek van economisch recht

Vorig jaar is de wetgever gestart met het bundelen van de economische regelgeving in één Wetboek van economisch recht. Omdat het niet om een loutere codificatie gaat, verloopt deze operatie in verschillende fasen. Uiteindelijk zal het nieuwe wetboek bestaan uit 17 delen. Nu is boek XII ?Recht van de elektronische economie? aan de beurt.

Een wet van 15 december 2013 voegt dit nieuw boek in. En tegelijk worden de definities en de rechtshandhavingsbepalingen die eigen zijn aan Boek XII ingevoegd in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. Het gaat om specifieke definities, bevoegdheden en strafrechtelijke sancties.

Een wet van 26 december 2013 voegt tegelijkertijd in de eerste titel van het nieuwe Boek XII een extra bepaling (art. XII.5) in. Het gaat om een bepaling uit de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, die afzonderlijk wordt behandeld omdat het gaat om een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Ze behandelt de beperking van het vrije verkeer van een dienst van de informatiemaatschappij die geleverd wordt door een in een andere lidstaat gevestigde dienstverlener.

Boek XII

Boek XII behandelt de verschillende aspecten van het 'recht van de elektronische economie'. De wetgever voegt, na de definities die eigen zijn aan Boek XII, titel 1 van Boek XII in.

Titel 1 codificeert zonder inhoudelijke wijzigingen:

de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij;

de wet van 12 mei 2003 betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang;

de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen.

Dit gebeurt onder de naam 'bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij'. Het gaat grotendeels om de omzetting van Europese regelgeving.

Titel 2 van het nieuwe Boek XII komt aan bod in een aparte wet die nog niet verschenen is in het Staatsblad. Die titel groepeert regels voor de elektronische handtekeningen, de elektronische archivering, de elektronische aangetekende zending, de elektronische tijdsregistratie en de certificatiediensten, namelijk:

de ongewijzigde bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten;

de nieuwe bepalingen betreffende het creëren van een juridisch kader voor de elektronische archivering, de elektronische aangetekende zending, en de elektronische tijdsregistratie.

Ook bij titel 2 horen eigen definities en specifieke rechtshandhavingsbepalingen. Die zullen ingevoegd worden in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

Kortom, behoudens uitdrukkelijke vermelding van een wijziging of een toevoeging codificeert Boek XII bestaand recht. Dat betekent dat de wetgeving ongewijzigd wordt overgenomen.

In werking

Zoals aangegeven, ligt de datum van inwerkingtreding nog niet vast. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van elke bepaling van de nieuwe wetten, én van elke bepaling ingevoegd bij deze wetten in het Wetboek van economisch recht.

Bron: - Wet van 15 december 2013 houdende invoeging van Boek XII, 'Recht van de elektronische economie', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14 januari 2014

Bron: - Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, Recht van de elektronische economie'van het Wetboek van economisch recht, BS 14 januari 2014