Fiscale vereenvoudigingswet verduidelijkt lager belastingvoordeel voor PWA-cheques of dienstencheques (art. 14 DB Fiscaal)

De fiscale vereenvoudigingswet verduidelijkt de verlaging van het maximumbedrag voor de belastingvermindering voor PWA-cheques of dienstencheques die de 'wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen' op 1 juli 2013 heeft ingevoerd.

Lager belastingvoordeel sinds 1 juli 2013

Sinds 1 juli 2013 bedraagt het maximumbedrag van de uitgaven voor PWA-cheques of dienstencheques, waarop de belastingvermindering van 30% wordt toegepast, nog slechts 920 euro per belastingplichtige en per jaar (geïndexeerd bedrag aj. 2014: 1.380 euro).
Het bedrag dat een belastingplichtige mag besteden aan dienstencheques of PWA-cheques die in aanmerking komen voor de belastingvermindering werd dus bijna gehalveerd; voordien bedroeg het 1.810 euro per belastingplichtige en per jaar (geïndexeerd bedrag aj. 2014: 2.720 euro).

Er was een overgangsmaatregel voor wie in de eerste 6 maanden van 2013 (dus vóór de publicatie van het lagere plafond), al voor het 'oude' maximumbedrag van 2.720 euro PWA-cheques of dienstencheques kocht.

Inwerkingtreding verduidelijkt

De inwerkingtreding van de verlaging in het midden van het jaar zorgde echter voor onduidelijkheid.
Daarom verduidelijkt de fiscale vereenvoudigingswet nu dat zelfs een kleine overschrijding van het nieuwe maximumbedrag van 920 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2014: 1.380 euro) in de eerste jaarhelft van 2013, betekent dat men in de tweede jaarhelft van 2013 geen enkele dienstencheque of PWA-cheque met belastingvoordeel meer kan kopen.

Voortaan luidt het ?dat de verlaging van toepassing is op de uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2013. Maar in afwijking hiervan blijft, wat de in 2013 gedane uitgaven betreft, het 'oude' maximumbedrag van 2.720 euro (niet-geïndexeerd bedrag: 1.810 euro) van toepassing wanneer de uitgaven gedaan vóór 1 juli 2013 het nieuwe maximumbedrag van 920 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2014: 1.380 euro) per belastingplichtige reeds overschrijden. In dit geval komen de vanaf 1 juli 2013 gedane uitgaven evenwel niet meer in aanmerking voor een vermindering.?.

Het was immers de bedoeling van de Regering om de uitgaven te beperken tot 920 euro per jaar en per belastingplichtige (geïndexeerd bedrag aj. 2014: 1.380 euro), met dien verstande dat het maximumbedrag op jaarbasis voor het inkomstenjaar 2013 ten hoogste 1.810 euro (geïndexeerd bedrag 2014: 2.720 euro) zou bedragen, in het geval iemand in de eerste jaarhelft van 2013 al voor dat bedrag dienstencheques of PWA-cheques zou hebben gekocht. Dit is gesteund op het feit dat zowel het 'oude' bedrag van 2.720 euro als het 'nieuwe' bedrag van 1.380 euro jaarbedragen zijn: tot 30 juni 2013 gold op jaarbasis een bedrag van 2.720 euro; vanaf 1 juli 2013 was dat nog slechts 1.380 euro. Dat betekent dat van uitgaven die vanaf 1 juli 2013 gebeuren niets meer kon in aanmerking komen als (op jaarbasis) de grens van 1.380 euro al voorheen was overschreden.

Voorbeelden:

in de eerste jaarhelft van 2013 voor meer dan 2.720 euro dienstencheques of PWA-cheques aangekocht: voor heel 2013 komt maximum 2.720 euro in aanmerking; geen budget meer voor de tweede jaarhelft 2013;

in de eerste jaarhelft van 2013 voor meer dan 1.380 euro uitgegeven aan dienstencheques of PWA-cheques, maar minder dan 2.720 euro: het volledige bedrag van de uitgaven komt in aanmerking; geen budget meer voor de tweede jaarhelft 2013;

in de eerste jaarhelft van 2013 voor minder dan 1.380 euro uitgegeven aan dienstencheques of PWA-cheques: de uitgaven van het tweede semester komen dan ook in aanmerking, maar globaal komt op jaarbasis maximaal 1.380 euro in aanmerking.

Bron: Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 (fiscale vereenvoudigingswet) - art. 14

Zie ook:
- Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013 - art. 40 en art. 42
- Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) - art. 14521