CAW brengt Vlaamse hulp- en dienstverlening naar gedetineerde

In Vlaamse gevangenissen maken de personeelsleden van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk gedetineerden warm om deel te nemen aan een beroepsopleiding, psychosociale begeleiding, onderwijs, culturele activiteiten, enz. Ze vormen daarmee een belangrijke schakel in de uitvoering van het Vlaamse decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden dat op 21 april 2013 in werking is getreden. De regering concretiseert vandaag hun takenpakket en subsidiëring. Tegelijk verduidelijkt ze de samenstelling en werking van de gemengde commissie en de beleids- en coördinatieteams in de gevangenissen die de Vlaamse doelstellingen verder uitwerken.

Uitwerking Vlaamse doelstellingen

In 2010 bestond het strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 10 jaar. De verjaardag was de aanleiding om het aanbod in Vlaanderen te versterken en decretaal te verankeren. Resultaat van deze oefening was het Vlaams decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013. Daarin schuift Vlaanderen een aantal hulpverleningsprioriteiten naar voor zoals het beperken van de kans op herval of het stimuleren van de zelfontplooiing van gedetineerden. Via een strategisch plan wordt in de diverse beleidsdomeinen invulling gegeven aan deze doelstellingen.

Gemengde commissie

Voor de opmaak van het strategisch plan krijgt de Vlaamse regering advies van een gemengde commissie. Die commissie volgt ook de uitvoering van het plan op, geeft advies over eventuele bijsturingen en ondersteunt de betrokken hulp- en dienstverleners.

Die decretale opdracht krijgt nu verder vorm. Zo moet het advies over de opmaak van het plan bijvoorbeeld klaar zijn uiterlijk 3 maanden na de eedaflegging van de Vlaamse regering. De deadline voor het voorontwerp van strategisch plan ligt op uiterlijk 10 maanden na de eedaflegging.

Niet alleen de taken van de commissie worden verfijnd, ook de samenstelling van de commissie staat op papier. We zien onder meer vertegenwoordiging van de Vlaamse Departementen Welzijn, Onderwijs, Werk en Cultuur, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en van de centra geestelijke gezondheidszorg.

De commissie ontvangt een jaarlijks werkingsbudget. Dat gebruikt ze onder meer ook voor de organisatie van vormingen en overlegmomenten.

Beleids- en coördinatieteams

Het strategisch plan wordt in elke gevangenis verder uitgewerkt door een beleidsteam. Hiervoor stelt het team een lokaal actieplan op met daarin onder meer concrete acties, uitvoeringstermijnen en noodzakelijke middelen. De Vlaamse regering wil nu dat de beleidsteams de lokale actieplannen uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van het strategische plan aan de gemengde commissie bezorgen. Elke lokaal actieplan heeft een geldigheidsduur van 30 maanden. Elke gevangenis heeft een coördinatieteam dat de uitvoering van het plan opvolgt. Dat team zorgt daarnaast ook voor de gezamenlijke planning van het hulpverleningsaanbod, het onthaal en de opvolging van nieuwe medewerkers, de behoeftedetectie, enz.

CAW enthousiasmeert gedetineerden

In elke gevangenis zorgt het CAW voor de bekendmaking van het hulp- en dienstverleningsaanbod aan gedetineerden. Ze proberen hen aan te zetten effectief deel te nemen aan activiteiten. Ze ondersteunen de hulpverleners, zorgen voor logistieke ondersteuning en fungeren als centraal aanspreekpunt voor de praktische organisatie van de hulpverlening. De personeelsleden maken deel uit van het coördinatieteam en geven het team advies over de organisatie van het hulpverleningsaanbod.

Het CAW zet hiervoor minstens één of meerdere personeelsleden in. De overheid geeft hen een jaarlijks subsidiebedrag voor de inzet van een halve voltijdse equivalent per gevangenis dat in het werkingsgebied van het centrum gelegen is. Ze kunnen ook rekenen op extra subsidies op basis van de capaciteit van de gevangenis.

De Zorginspectie ziet er op toe dat het CAW zijn taken correct uitoefent.

1 januari 2014

Het besluit van 13 december 2013 treedt in werking op 1 januari 2014.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, BS 16 januari 2014.