Nieuw model voor werkingsverslag van schuldbemiddelingsinstellingen

Elk jaar moeten de erkende instellingen voor schuldbemiddeling hun jaarverslag van het voorgaande jaar bezorgen aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dat gebeurt ten laatste op 31 maart. Voor het verslag van 2013 is dat dus 31 maart 2014.

Met haar jaarverslag kan de instelling voor schuldbemiddeling (OCMW, OCMW-vereniging of centrum voor algemeen welzijnswerk) aantonen hoe ze de doelstellingen voor het voorgaande jaar vervuld heeft. Het jaarverslag bevat:

de gegevens van de jaarlijkse basisregistratie (administratieve gegevens);

een beschrijving van de werking van de instelling (vragenlijst over organisatie, personeel, overleg, openingsuren, taakverdeling ?);

een beschrijving van het cliënteel van de instelling;

nieuwe tendensen in de schuldenproblematiek en de beleidssignalen die men daaruit kan afleiden.

Men hanteert hiervoor een model dat elk jaar vastgesteld wordt door de Vlaamse minister die bevoegd is voor de bijstand aan personen. Dit jaar gaat het om een bijlage bij een ministerieel besluit van 18 december 2013 dat op 20 januari 2014 in het Staatsblad verschenen is. De tekst treedt retroactief in werking op 1 januari 2014.

Het is de bedoeling dat men het model als worddocument oplaadt via een specifieke webtoepassing voor schuldbemiddeling. De inloggegevens zijn bezorgd aan de voorzitter van de instelling. Is dit niet het geval, dan raadt men aan om contact op te nemen met de afdeling Welzijn en Samenleving. Men hoeft dit formulier dus niet via de post te bezorgen!

Bron: Ministerieel besluit van 18 december 2013 betreffende de vaststelling van het model van jaarverslag dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten gebruiken, BS 20 januari 2014

Zie ook:
Artikel 7 bis van het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, BS 25 maart 1997