Administratieve boetes Wapenhandeldecreet gebruikt voor toezicht en preventie (art. 19 PD 2014)

Vlaanderen heeft sinds 15 juni 2012 zijn eigen Wapenhandeldecreet. Dat bepaalt de controle op de Vlaamse handel in defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie. Een van de speerpunten in de tekst is de mogelijkheid om overtredingen die niet strafrechtelijk worden vervolgd, te bestraffen via administratieve boetes. Het Programmadecreet van 20 december 2013 richt nu een 'Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten' op om de ingevorderde bedragen te verzamelen.

Het fonds zal gebruikt worden voor het toezicht op de naleving van het decreet en zijn uitvoeringsbesluit van 20 juli 2012. Daarbij moet in eerste instantie worden gedacht aan de opleiding van de personeelsleden van het Departement Internationaal Vlaanderen die instaan voor het toezicht. Maar ook aan het inschakelen van externe expertise voor de vaak hoogtechnologische materialen waarmee de toezichthouders geconfronteerd worden en de verificatie van het eindgebruik van uitgevoerde Vlaamse wapens.

Verder kan het fonds ook preventieve maatregelen financieren. Belangrijkste instrument hierbij is het informeren van het doelpubliek en de partnerinstanties (douane, politiediensten, provinciale wapendiensten) over de verplichtingen in het decreet. Dit via een website, seminaries (eventueel samen met sectororganisaties als BSDI-Agoria), documentatiemateriaal, enz. Verder moet het doelpubliek aangezet worden om het decreet en het besluit na te leven. In dit kader moet worden ingezet op de digitalisering van de aanvraag- en behandelingsprocedures en rapporteringsverplichtingen.

Dit onderdeel van het Programmadecreet is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Bron: Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, BS 31 december 2013 (art. 19 PD 2014).

Zie ook
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, Vl. Parl. 2013, nr. 2247/1.
Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, BS 4 juli 2012. ('Wapenhandeldecreet' art. 48 )
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot uitvoering van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012, BS 9 oktober 2012. (Wapenhandelbesluit)