Fiscus indexeert woonaftrekken en -verminderingen

De fiscus heeft in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014 de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 gepubliceerd. Enkele bedragen bleven echter ongewijzigd ten opzichte van aanslagjaar 2014. Hierna volgt een overzicht van de relevante bedragen inzake ruimtelijke ordening en wonen.

Geen indexering voor?

De volgende bedragen werden niet geïndexeerd en blijven dus ongewijzigd t.o.v. het aanslagjaar 2014:

de eerste schijf van ? 190 van interesten of dividenden betaald of toegekend door vennootschappen met sociaal oogmerk die uitsluitend als maatschappelijk doel hebben (art. 21, 10°, WIB 1992): de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimtes; de natuurbescherming en het natuurbehoud; de verwerving, het bouwen, de vernieuwing, de verkoop of het verhuren van sociale huisvesting, of de productie van duurzame energie;

maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning ? verhoging van het verhoogd bedrag voor de eerste 10 belastbare tijdperken wanneer de belastingplichtige 3 of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het afsluiten van het leningcontract: ? 80 (art. 116, 1ste lid en 2de lid, WIB 1992);

minimumbedrag van een gift (aan instellingen die zich onder meer bezighouden met bescherming van monumenten en landschapszorg) dat recht geeft op belastingvermindering: ? 40 (art. 14533, WIB 1992);

Geïndexeerde bedragen

De volgende bedragen werden wel geïndexeerd t.o.v. het aanslagjaar 2014:

maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning: ? 2.280 (i.p.v. ? 2.260) (art. 115, 1ste lid, 6° , WIB 1992): verhoging van dit bedrag voor de eerste 10 belastbare tijdperken: ? 760 (i.p.v. ? 750) (art. 116, 1ste lid, WIB 1992);

vermindering voor energiebesparende uitgaven (energiebesparende dakisolatie): maximumbedrag van de belastingvermindering per belastbaar tijdperk per woning: ? 3.040 ( i.p.v. ? 3.010) (art. 14524, § 1, 4e lid, WIB 1992) verhoging van het maximumbedrag voor zover het betrekking heeft op een overgedragen vermindering voor uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen: ? 910 (i.p.v. ? 900) (art. 14524, § 1, 4e lid, WIB 1992)

minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken voor de toepassing van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid: ? 3.810 (i.p.v. ? 3.760) (art. 14525, 3de lid, 3°, WIB 1992): maximumbedrag van de belastingvermindering per belastbaar tijdperk en per woning: 760 euro (i.p.v. ? 750) (art. 14525, 6de lid, WIB 1992);

belastingvermindering voor de vernieuwing van een in België gelegen woning, verhuurd via een sociaal verhuurkantoor:minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken: ? 11.420 (i.p.v. ? 11.290) (art. 14530, 3de lid, 2°, WIB 1992); maximumbedrag van de belastingvermindering per woning: ? 1.140 (i.p.v. ? 1.130 (art. 14530, 4de lid, WIB 1992);

belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak of brand: maximumbedrag van de belastingvermindering per belastbaar tijdperk en per woning: ? 760 (i.p.v. ? 750) (art. 14531, WIB 1992);

maximumbedrag van giften (aan instellingen die zich onder meer bezighouden met bescherming van monumenten en landschapszorg) waarvoor belastingvermindering wordt verleend: ? 380.550 (i.p.v. 376.350) (art. 14531, WIB 1992);

maximaal bedrag van de werkgelijk betaalde uitgaven waarvoor een belastingvermindering wordt verleend voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen: ? 38.060 (i.p.v. ? 37.640) (art. 14536, WIB 1992);

woningaftrekken: maximumbedrag van het totale netto-inkomen voor toepassing van de verhoogde woningaftrek: ? 35.770 (i.p.v. ? 35.380) (art. 16, § 5, WIB 1992) vernieuwing van woningen: minimale totale kostprijs van de werken voor de aftrek van de interesten van hypothecaire leningen: ? 30.140 (i.p.v. ? 29.810) (art. 115, 2°, a, WIB 1992); eerste schijf van het aanvangsbedrag van leningen in geval het gaat om een te vernieuwen woning (art. 116, 1ste lid, WIB 1992): ? 38.060 (i.p.v. ? 37.640); ? 39.960 (i.p.v. ? 39.520); ? 41.860 (i.p.v. ? 41.400); ? 45.670 (i.p.v. ? 45.160); ? 49.470 (i.p.v. ? 49.930); berekening van het maximale bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen voor het bouwen, verbouwen of verwerven van een andere woning dan de eigen woning: eerste schijf tot 1.900 euro (i.p.v. ? 1.880 euro); maximum van ? 2.280 (i.p.v. ? 2.260) ( art. 1456, 1ste lid, WIB 1992); eerste schijf van het aanvangsbedrag van de voor de enige woning aangegane leningen (art. 14519, 2de lid, WIB 1992): 76.110 (i.p.v. 75.270); 79.920 (i.p.v. 79.030); 83.720 (i.p.v. 82.800); 91.330 (i.p.v. 90.320); 98.940 (i.p.v. 97.850);

belastingvermindering voor lage energiewoning per belastbaar tijdperk en per woning: ? 460 (i.p.v. ? 450) (art. 14524, § 2, 7de lid, WIB 1992);

belastingvermindering voor passiefwoning per belastbaar tijdperk en per woning: ? 910 (i.p.v. ? 900) (art. 14524, § 2, 7de lid, WIB 1992);

belastingvermindering voor nulenergiewoning per belastbaar tijdperk en per woning: ? 1.830 (i.p.v. 1.810 euro) (art. 14524, § 2, 7de lid, WIB 1992).

Bron: Stafdienst Beleidsexpertise -en ondersteuning. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2015, BS 20 januari 2014.

Zie ook:
Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2014, BS 22 januari 2013.