Mededeling van inlichtingen om juiste heffing van successierechten te verzekeren (art. 92-96 DB Fiscaal)

De fiscale vereenvoudigingswet voert een termijn in voor de mededeling van een aantal gegevens met betrekking tot de overledene door bepaalde personen en instellingen aan de administratie van de btw, registratie en domeinen. Deze wet heft bovendien Boek III op van het Wetboek der successierechten dat de jaarlijkse taks op de coördinatiecentra regelt.

Mededeling inschrijvingen of effecten en lijst van tegoeden

De besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen of vennootschappen die in België hun voornaamste instelling, een bijkantoor of om het even welke zetel van verrichtingen hebben, zijn verplicht om de administratie de bij hen bestaande inschrijvingen of effecten op naam van een overledene mee te delen (art. 96, W.succ.). Deze instellingen, alsook de banken, wisselagenten en wisselagentencorrespondenten, zaakwaarnemers en openbare of ministeriële officieren moeten een lijst van de tegoeden van de overledene meedelen aan de administratie alvorens die tegoeden aan de rechtverkrijgende van de overledene over te dragen (art. 97, W.succ.).

De fiscale vereenvoudigingswet voert een termijn in voor de mededeling van deze inlichtingen. Zo moet de ambtenaar van de administratie van de btw, registratie en domeinen ingelicht zijn over het bestaan van de inschrijving of van het effect op naam waarvan de overledene eigenaar is, of hij moet de echt en deugdelijk verklaarde lijst der effecten, sommen of waarden hebben ontvangen binnen de 3 maanden na de dag van het overlijden. De lijst moet binnen de maand na de kennisname van het overlijden worden bezorgd wanneer die kennisname meer van 2 maanden na het overlijden plaatsvindt.

De fiscale vereenvoudigingswet bepaalt ook dat de instellingen of personen voor wie die twee meldingsplichten gelden het rijksregisternummer van de overledene moeten vermelden, of het identificatienummer in het bisregister, wanneer zij gemachtigd zijn dat nummer te gebruiken. De wet machtigt de Koning ook om hen ertoe te verplichten de lijst op elektronische wijze toe te zenden. De termijn van 3 maanden wordt dan met een maand verlengd.

Voortaan moeten deze twee meldingsplichten worden uitgevoerd, ongeacht of de overledene al dan niet rijksinwoner is.

Deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van de bepalingen die de Koning toestaan om de elektronische toezending van de informatie of van de lijsten voor te schrijven of te regelen. Die bepalingen zijn van toepassing vanaf 10 januari 2014, d.i. 10 dagen na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Mededeling gegevens voor juiste inning van de belasting

De in het vorig punt opgesomde personen en instellingen moeten de ambtenaren van de belastingadministratie alle inlichtingen meedelen die deze nodig achten om de juiste heffing van de successierechten te verzekeren (art. 100, al. 1, W.succ.).
De fiscale vereenvoudigingswet legt eveneens een termijn op voor de mededeling van die inlichtingen. Ze moeten voortaan worden meegedeeld binnen 3 maanden na de datum waarop ze werden gevraagd. Die termijn kan worden verlengd door de ambtenaar die belast is met het onderzoek.

Deze maatregel treedt in werking op 10 januari 2014.

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra

Het stelsel van de coördinatiecentra is uitgedoofd op 31 december 2010. Daarom heft de fiscale vereenvoudigingswet, met ingang van 1 januari 2011, Boek III van het Wetboek der successierechten op, dat de jaarlijkse taks op de coördinatiecentra regelt. De bepalingen van Boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31 december 2010.

Bron: Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 (fiscale vereenvoudigingswet) - art. 92-96