Loongrenzen in arbeidsongevallenregeling ongewijzigd

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt die gebruikt worden in de arbeidsongevallenregeling. De op 22 januari 2014 gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2014. Maar ze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de bedragen die gelden sinds 1 januari 2013!

We noteren dus volgende bedragen op 1 januari 2014:

De loongrens bedraagt 40.927,18 euro. Dat is het bedrag tot beloop waarvan het basisloon in rekening wordt gebracht.

Het bodembedrag voor de berekening van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij leerlingen en minderjarige werknemers bedraagt 6.439,20 euro.

Voor jongeren, ouder dan 18 jaar, die een door de middenstand georganiseerde beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen, bedraagt het basisloon 19.172,04 euro.

Voor sporters die vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sporters, bedraagt het basisloon 19.171,07 euro. Indien ze niet onderworpen zijn aan die wet en indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zich beperkt tot de uitoefening van de sportactiviteit, wordt het basisloon voor de vaststelling van de vergoedingen vastgesteld op 8.296,45 euro.

Arbeidsongevallenverzekering

Bijna elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Doet hij dit niet, dan wordt hij ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor arbeidsongevallen. Het fonds komt tussen, maar het zal de betaling wel terugvorderen bij de werkgever.

De verzekeraar staat niet in voor de materiële of morele schade. Alleen de vermindering en het verlies van de mogelijkheid om een normaal salaris te verdienen, geven recht op een uitkering, een rente of een vergoeding. In bepaalde gevallen heeft het slachtoffer ook recht op de terugbetaling van medische en orthopedische kosten.

Het slachtoffer heeft recht op een uitkering voor de periodes van tijdelijke, gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid, en voor de periodes van permanente ongeschiktheid. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het 'basisloon'. Dat is het loon waarop de werknemer in principe aanspraak kon maken in het jaar vóór het ongeval. Voor meerderjarige werknemers hanteert men een begrensd jaarloon. Voor leerlingen en minderjarigen mag het loon dat in aanmerking wordt genomen niet lager zijn dan een bodembedrag.

Bron: Arbeidsongevallen, BS 22 januari 2014 (Indexering loongrenzen; bedragen op 1 januari 2014)

Zie ook:
? Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971 (art. 39 van de Arbeidsongevallenwet)
? Arbeidsongevallen. Indexering van de loongrenzen (bedragen op 1 januari 2013) , BS 25 juli 2013