Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2014 gekend

Het KB van 24 januari 2014 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2014. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of gasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot tot 112 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 93 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot wordt gebruikt bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

Formule

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen berekend als volgt (art. 36, § 2, lid 1 WIB 1992): cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage.

Cataloguswaarde

Onder 'cataloguswaarde' wordt verstaan: de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde van de wagen daalt per 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van zijn eerste inschrijving, met 6%. Een begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand. De vermindering kan maximaal 30% zijn. Dus wanneer de wagen meer dan 60 maanden (= meer dan 5 jaar) oud is, daalt de cataloguswaarde niet meer.
Deze 'ouderdomscorrectie' geldt zowel voor nieuw aangekochte wagens als voor tweedehandswagens.

CO2-percentage

Het CO2-percentage hangt af van de CO2-uitstoot van de wagen.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5% voor een referentie-CO2-uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-CO2-uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Voor voertuigen met een hogere CO2-uitstoot dan de referentie-uitstoot komt daar 0,1% bij per extra gram CO2, tot maximum 18%.
Voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot gaat daar 0,1% af per gram CO2 onder de CO2-referentiewaarde, tot minimum 4%.

Als de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geen gegevens bezit over de CO2-uitstoot van een wagentype, dan gaat de wetgever ervan uit dat de uitstoot 205 g/km bedraagt voor een wagen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, of 195 g/km voor een wagen met dieselmotor.

Referentie-CO2-uitstoot voor 2014

De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgesteld zoals in de volgende tabel is aangegeven (art. 18, § 3, punt 9., KB/WIB 1992):   Referentie-CO2-uitstoot   Kalenderjaar Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor Voertuigen met dieselmotor 2014 112 g/km 93 g/km 2013 116 g/km 95 g/km 2012 115 g/km 95 g/km

Geen herberekening meer nodig

Tot nog toe bepaalde de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk, ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011. De gemiddelde CO2-uitstoot werd berekend op basis van de CO2-uitstoot van alle wagens die het voorbije jaar als nieuw waren ingeschreven.

Uit de praktijk bleek dat deze referentieperiode als gevolg had dat de nieuwe referentie-CO2-uitstoot vaak niet vanaf het begin van het inkomstenjaar beschikbaar was. In 2013 publiceerde de FOD Financiën de nieuwe referentie-CO2-uitstoot bv. pas op 8 april (KB van 3 april 2013).
Daardoor moesten de sociale secretariaten het voordeel voor de eerste 3 maanden van 2013 herberekenen, dit keer op basis van de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor 2013.

Om een herberekening te vermijden, bepaalt de Koning vanaf 1 januari 2014 jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk, ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.
Voor 2014 is dat de periode van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013.
Zo is de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voortaan al bekend bij het begin van het jaar en is er geen herberekening voor de eerste maanden van het jaar meer nodig.
De gemiddelde CO2-uitstoot wordt, net zoals voordien, berekend op basis van de CO2-uitstoot van alle wagens die het voorbije jaar als nieuw zijn ingeschreven.

Minimum 1.250 euro

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen bedraagt voor 2014 altijd minstens 1.250 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2015).

Als het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan en de werknemer een bijdrage moet betalen aan zijn werkgever, wordt die bijdrage in mindering gebracht van het geraamde voordeel.

In werking

Het KB van 24 januari 2014 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2014 toegekende voordelen van alle aard.

Bron: Koninklijk besluit van 24 januari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 29 januari 2014.

Zie ook:
- Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 - art. 3 en art. 22.
- Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard, BS 8 april 2013.
- Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 - art. 143 en art. 153.
- Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 - art. 39 en art. 52.