Registratierechten: elektronische registratie akten vanaf 1 maart 2014

Vanaf 1 maart 2014 zullen de ontvangers der registratierechten de akten of geschriften kunnen registreren in een elektronisch 'register voor de registratie der akten'. Dat blijkt uit het KB van 26 januari 2014 dat hiertoe het KB tot uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aanvult.

De registratie omvat:

het innen van de registratierechten;

het toekennen van een vaste datum aan onderhandse akten;

het verzamelen van gegevens die betrekking hebben op personen en hun vermogen. Op basis van deze informatie kan het bevoegde registratiekantoor bv. te weten komen wie eigenaar is van een bepaald goed, en op grond van welke titel.

Het bewijs van de registratie is de vermelding die op de akte of het geschrift wordt aangebracht. Deze vermelding bevat: de naam van het kantoor, de datum van de registratie, de verwijzing naar het register, het aantal bladen, het aantal vermeldingen in de kant van de akte, en de geïnde bedragen.

Onder meer volgende akten of geschriften moeten worden geregistreerd:

notariële akten;

huurcontracten;

akten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders;

arresten en vonnissen van de Belgische hoven en rechtbanken;

akten met betrekking tot onroerende goederen die zich in België bevinden;

akten die in het buitenland worden verleden, moet het oog op het inbrengen van goederen bij Belgische ondernemingen met rechtspersoonlijkheid.

In werking

Het KB van 26 januari 2014 treedt in werking op 1 maart 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 30 januari 2014.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, BS 30 januari 1940 (KB W.Reg.) - art. 1
- Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W.Reg.) - art. 1