Statuut starters-BVBA verbeterd

De 'wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's' maakt het statuut van de starters-BVBA aantrekkelijker.

Oprichting S-BVBA

Vanaf 13 februari 2014 kan een starters-BVBA ook opgericht worden als ze 5 voltijdse werknemers of meer tewerkstelt.
Tot die datum is de oprichting van een 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter' (starters-BVBA of S-BVBA) voorbehouden voor ondernemers die minder dan 5 voltijdse werknemers tewerkstellen.
(wijziging art. 211bis, 1ste lid, W.Ven; art. 11, wet van 15 januari 2014).

Levensduur S-BVBA

De S-BVBA zal vanaf 13 februari 2014 onbeperkt in de tijd kunnen blijven bestaan. En ze zal haar kapitaal niet meer op 18.550 euro moeten brengen vanaf het ogenblik dat ze 5 voltijdse werknemers of meer tewerkstelt.

Tot nog toe moet het maatschappelijk kapitaal van de S-BVBA ten laatste 5 jaar na haar oprichting op 18.550 euro gebracht worden. Daardoor verliest ze haar statuut van 'starter'. Deze verplichting geldt ook vanaf het moment dat de S-BVBA een equivalent van 5 voltijdse werknemers tewerkstelt. De wet van 15 januari 2014 schaft deze verplichtingen nu af, zodat de starters-BVBA onbeperkt in de tijd kan blijven bestaan.
(wijziging art. 214, § 2, W.Ven; art. 13, wet van 15 januari 2014).

Volstorting kapitaal S-BVBA

Het maatschappelijk kapitaal van de S-BVBA moet bij haar oprichting minimum 1 euro bedragen. Aandelen waarop in geld is ingeschreven, moeten ten minste voor 1/5 volstort worden; aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, moeten volledig volstort zijn.
Aangezien de S-BVBA tot nog toe maar voor maximum 5 jaar kon bestaan, werden de regels voor de volstorting van het minimumkapitaal van de 'gewone' BVBA op haar van toepassing op het moment dat ze haar statuut van 'starter' verloor.
De wet van 15 januari 2014 schaft deze verplichting nu af.
Het kapitaal van de S-BVBA moet dus na 5 jaar niet meer volstort worden ten belope van 12.400 euro (eenhoofdige BVBA) of 6.200 euro (meerhoofdige BVBA). Ook de verplichting om haar kapitaal te volstorten ten belope van 12.400 euro als de S-BVBA tijdens haar bestaan eenhoofdig wordt, wordt afgeschaft.
(wijziging art. 213, § 3, W.Ven; art. 12, wet van 15 januari 2014).

Verlies maatschappelijk kapitaal S-BVBA

Wanneer het netto-actief van een BVBA gedaald is tot beneden de 6.200 euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. Deze voorwaarde geldt niet voor de S-BVBA tijdens de eerste 5 jaar na haar oprichting.
Na het verstrijken van deze termijn wordt deze voorwaarde wel van toepassing. De wet van 15 januari 2014 schrapt deze voorwaarde nu uit het Wetboek van vennootschappen omdat de S-BVBA vanaf 13 februari 2014 een onbeperkte levensduur heeft.
(wijziging art. 333, 2de lid, W.Ven; art. 14, wet van 15 januari 2014).

De wet van 15 januari 2014 heeft de vijfjarige termijn niet geschrapt bij de alarmbelprocedure (daling netto-actief van de BVBA tot minder dan ½ van het maatschappelijk kapitaal als gevolg van geleden verlies, of tot minder dan ¼ van het maatschappelijk kapitaal (art. 332, W.Ven.)). Er moet dus nog rekening gehouden worden met de alarmbelprocedure als de S-BVBA deze drempels overschrijdt op het moment dat ze 5 jaar bestaat.

In werking

De wet van 15 januari 2014 treedt in werking op 13 februari 2014.

Bron: Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's, BS 3 februari 2014 - art. 11, art. 12, art. 13 en art. 14.

Zie ook:
Wetboek van Vennootschappen (W.Ven.) - art. 211bis, art. 213, § 3, art. 214, § 2, art. 332 en art. 333, 2de lid.