SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft

De SIS-kaart behoort tot het verleden. Voortaan zal de identificatie van de sociaal verzekerde verlopen via zijn elektronisch identiteitsbewijs.

Wie geen aanspraak kan maken op een Belgische elektronische identiteitskaart, een elektronische vreemdelingenkaart of een elektronisch verblijfsdocument, ontvangt een 'ISI+-kaart'. Ook alle kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen een ISI+-kaart als identificatiemiddel. Uiteraard gaat het hier enkel om personen die recht hebben op prestaties in de ziekteverzekering.

Informatisering

De ISI+-kaart is de opvolger van de sociale identiteitskaart of SIS-kaart. Zelf is de SIS-kaart de opvolger van de verzekeringskaart die ziekenfondsen aan hun verzekerden bezorgden als bewijs van lidmaatschap.
De SIS-kaart heeft ervoor gezorgd dat de identificatie van sociaal verzekerden vlotter kan verlopen en dat persoonsgegevens elektronisch raadpleegbaar zijn.

Maar sinds 1 januari 2014 reiken verzekeringsinstellingen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. De kaarten worden ook niet meer vervangen en er worden geen nieuwe kaarten meer aangemaakt. De sociaal verzekerde moet zelf niets ondernemen. De wetgever rolt een nieuw systeem uit, maar de gewaarborgde toegang tot de gezondheidszorg blijft uiteraard ongewijzigd.

De afschaffing van de SIS-kaart past in de geleidelijke vereenvoudiging door informatisering. Net als het elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen, de afschaffing van allerlei papieren formulieren en het gedeeld farmaceutisch dossier.

Identificatie

De SIS-kaart wordt geleidelijk vervangen door het elektronisch identiteitsbewijs of de ISI+-kaart. Op die manier kan men patiënten gemakkelijk identificeren en hun gegevens via een beveiligd netwerk raadplegen.

Voor personen zonder Belgisch elektronisch identiteitsbewijs en kinderen jonger dan 12 jaar, gebruiken zorgverleners voortaan de ISI+-kaart als identificatiesysteem. Het gaat om personen die wel recht hebben op de ziekteverzekering, maar geen elektronische identiteitskaart hebben, in het bijzonder:

vreemdelingen die socialezekerheidsbijdragen betalen, maar geen Belgische identiteitskaart hebben;

gepensioneerden die bijdragen hebben betaald en in het buitenland verblijven;

grensarbeiders;

kinderen jonger dan 12 jaar. Alle minderjarigen tot 12 jaar krijgen een ISI+-kaart, ook de kinderen met een kidsID.

De wetgever heeft het over:

?de personen die worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatiemiddel, die niet kunnen beschikken over een Belgische elektronische identiteitskaart, een elektronische vreemdelingenkaart of een elektronisch verblijfsdocument, die gelden als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters, en die kunnen genieten van sociale prestaties in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen?;

?alle kinderen onder de 12 jaar die kunnen genieten van sociale prestaties in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen?.

De ziekenfondsen zullen de ISI+-kaarten aanmaken en verdelen. De nieuwe kaart is gratis, net als de eerste SIS-kaart.

Inzage

Door de toevoeging van de ISI+-kaart kunnen alle personen die recht hebben op de ziekteverzekering worden geïdentificeerd aan de hand van een drager waarvan de gegevens op een eenvoudige en uniforme wijze kunnen worden uitgelezen.

Elke zorgverlener kan de verzekerbaarheid van een patiënt en zijn recht op terugbetaling van gezondheidszorg rechtstreeks verifiëren. Dat gebeurt via 'MyCareNet' - een beveiligd datanetwerk dat zorgverleners en ziekenfondsen toelaat om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het factureren bij de toepassing van de derdebetalersregeling.

De gegevens worden ook automatisch bijgewerkt. De informatie over het statuut van de gerechtigde is altijd actueel. Omwille van veiligheidsrisico's worden de gegevens wel niet opgeslagen op het identiteitsbewijs. De zorgverleners moeten zich ook vooraf identificeren via het e-Healthplatform.
Bij elke verbinding controleert men of de zorgverlener een machtiging heeft om de gegevens in te kijken. Gemeentelijke ambtenaren, politieagenten en arbeidsgeneesheren krijgen bijvoorbeeld geen toegang tot de gegevens.

De patiënt moet niet langer een SIS-kaart voorleggen en hij kan onmiddellijk aanspraak maken op alle voordelen van zijn statuut. Ook voor de zorgverlener en de ziekenfondsen is er extra tijdwinst: vlotte toepassing van de derdebetalersregeling, geen papieren documenten, snellere gegevensuitwisseling, minder invoer van gegevens, kleiner risico op fouten ?

Let op! Sociaal verzekerden zonder Belgisch elektronisch identiteitsbewijs die wel een identiteitsbewijs zouden kunnen hebben, krijgen geen ISI+-kaart. Denk bijvoorbeeld aan in het buitenland wonende Belgen die hun e-ID niet aanvragen, hoewel ze er recht op hebben.

In werking

De wet van 29 januari 2014 treedt retroactief in werking op 1 januari 2014. Maar er geldt een overgangsregeling. Bovendien blijft het wachten op de nodige uitvoeringsbepalingen.

Tot 31 december 2015 kan men de SIS-kaart en de identiteitskaart gebruiken. Uit de Parlementaire Stukken blijkt dat al bijna 97% van de apothekers het nieuwe systeem gebruikt. Dit jaar wordt dat dus 100%. Ook alle ziekenhuizen passen het nieuwe systeem al toe.

Een KB zal omschrijven hoe de uitreiking, de beveiliging en de vervanging van de ISI+-kaarten zal verlopen. Ook de op te nemen identificatiegegevens komen later aan bod. De Koning krijgt ook de bevoegdheid om voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen de derdebetalersregeling afhankelijk te maken van de verificatie van de identiteit van de rechthebbende.

Bron: Wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, BS 12 februari 2014