Algemeen reglement afgestemd op nieuwe bijdrageberekening voor zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van datzelfde jaar. Nu zijn dat nog de inkomsten van 3 jaar voordien. De sociale bijdragen die betrekking hebben op kwartalen vóór die datum worden berekend en geïnd volgens de bestaande regeling. Dankzij het nieuwe systeem kan men meer rekening houden met schommelende inkomsten.

De wet van 22 november 2013 die deze hervorming heeft doorgevoerd, paste hoofdzakelijk het KB nr. 38 van 27 juli 1967 aan. Dat KB bevat immers het sociaal statuut voor zelfstandigen. En nu wordt ook het zogenaamde 'algemeen reglement' dat het sociaal statuut voor zelfstandigen heeft uitgevoerd, afgestemd op deze nieuwe situatie. Logischerwijs treedt het KB van 24 januari 2014 ook in werking op 1 januari 2015.

Het nieuwe KB maakt ook van de gelegenheid gebruik om een update van het algemeen reglement door te voeren. Met een aantal terminologische aanpassingen.

Voor een schematisch overzicht van de nieuwe regeling kunnen we verwijzen naar de voorstelling die minister Sabine Laruelle vorig jaar gegeven heeft in de commissie voor het bedrijfsleven. De powerpointpresentatie is opgenomen in bijlage bij het commissieverslag (blz. 20 ev.).

Bron: Koninklijk besluit van 24 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 12 februari 2014

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 28 december 1967
? Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, BS 6 december 2013