Update wegcode: nieuwe verkeersborden voor parkeren elektrische voertuigen, tankstations en zones met beperkte parkeertijd

De Wegcode krijgt een update. De regering introduceert onder meer een verkeersbord dat parkeren voorbehoudt voor elektrische voertuigen. En er komen ook nieuwe verkeersborden om het begin en het einde van een zone met beperkte parkeertijd aan te geven. Verder kan het verkeersbord F63 ?benzinepost? voortaan worden aangepast met een afbeelding voor LPG, CNG- en elektrische wagens. De wijzigingen gelden vanaf 1 maart 2014.

Parkeren alleen toegelaten voor elektrische voertuigen

Verkeersbord E9a 'Parkeren toegelaten' kan vanaf 1 maart 2014 worden aangevuld met een onderbord waarop het symbool van een stekker is afgebeeld. Dit bord geeft aan dat het parkeren is voorbehouden voor elektrische voertuigen.

Benzinepost LPG, CNG of elektrisch

Verkeersbord F63 'benzinepost' bestaat voortaan in meerdere versies om een onderscheid te maken tussen LPG, CNG, LNG, H2 of elektriciteit.

Zone met beperkte parkeertijd

Het begin en einde van een zone met beperkte parkeertijd wordt vanaf 1 maart aangeduid met volgende verkeersborden:

De oude modellen mogen worden gebruikt tot 31 december 2018.

Bebouwde kom

De legende bij de verkeersborden F1a en F1b 'Begin van een bebouwde kom' wordt verder aangevuld:

- wanneer binnen een bebouwde kom een verkeersbord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgende kruispunt opnieuw de maximumsnelheid van 50km/u;
- wanneer binnen een bebouwde kom een snelheidszone, een erg of een schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van de snelheidszone, het erf of de schoolomgeving opnieuw een maximumsnelheid van 50km/u.

Ook de legende bij het verkeersbord C43 wijzigt. Vanaf 1 maart is het verboden om sneller te rijden dat de aangegeven snelheid vanaf het verkeersbord tot en met het volgende kruispunt of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf of van een voetgangerszone aanduidt.

Bron: Koninklijk besluit van 29 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 13 februari 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 29 januari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, BS 13 februari 2014.

Zie ook
Wegcode