Ven.B.-aangifte al vanaf aanslagjaar 2014 verplicht via Biztax

Belastingplichtigen die een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen, zijn al vanaf aanslagjaar 2014 verplicht om deze aangifte elektronisch in te dienen via Biztax. Deze verplichting geldt echter niet als de belastingplichtige of de persoon die gemachtigd is om deze aangifte namens hem in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken.

Vervroegde elektronische indiening

De wet van 17 juni 2013 (art. 27 en art. 36, 3de lid) verplichtte de elektronische indiening van de Ven.B.-aangifte al vanaf het aanslagjaar 2015. Maar die indieningsdatum wordt nu bij KB met een jaar vervroegd (KB 7 februari 2014).

Een tweede KB van 7 februari 2014 voegt de modaliteiten voor de indiening van de (elektronische) aangifte Ven.B. toe aan het KB/WIB 1992 (nieuw art. 127/1 en 127/2, KB/WIB 1992).

Ven.B.-aangifte via Biztax

Wie een aangifte in de vennootschapsbelasting moet indienen, moet daarvoor vanaf aanslagjaar 2014 de toepassing Biztax gebruiken, die de belastingadministratie ter beschikking stelt op de internetsite van de FOD Financiën.

Om toegang te krijgen tot Biztax heeft de belastingplichtige enkel een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3 (dat is erkend door een certificatieautoriteit) nodig.

De aangifte wordt ingediend, door ze digitaal te ondertekenen.

Een PDF-ontvangstbewijs met de digitale handtekening van de FOD Financiën wordt uitgereikt als bewijs dat de aangifte werd ingediend.

Na indiening kan de belastingplichtige of de persoon die gemachtigd is om de aangifte namens hem in te dienen, met zijn certificaat of elektronische identiteitskaart, de PDF-bestanden van het ontvangstbewijs, de aangifte en de bijlagen consulteren.

Ven.B.-aangifte op papier

Als de belastingplichtige of de persoon die gemachtigd is om de Ven.B.-aangifte namens hem in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken, moeten zij jaarlijks een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij het bevoegde controlekantoor.

Nadat ze deze verklaring heeft ontvangen, zal het controlekantoor hen een aangifteformulier uitreiken.

In werking

Beide KB's van 7 februari 2014 zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar 2014 voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Bron: Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners/vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen, BS 14 februari 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, BS 14 februari 2014.