RPB-aangifte en BNI-aangifte/vennootschappen-rechtspersonen vanaf aanslagjaar 2015 via Biztax

Wie een aangifte in de rechtspersonenbelasting (RPB-aangifte) moet indienen, is vanaf het aanslagjaar 2015 verplicht om die aangifte elektronisch in te dienen via Biztax. Deze verplichting geldt ook voor buitenlandse vennootschappen en andere rechtspersonen die, overeenkomstig artikel 227, 2° en 3° van het WIB 1992, onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners, en een BNI-aangifte/vennootschappen-rechtspersonen moeten indienen. Als deze belastingplichtigen, of de persoon die gemachtigd is om de aangifte in hun naam in te dienen, niet beschikken over de nodige geïnformatiseerde middelen, dan geldt deze verplichting echter niet.

Elektronisch indienen vanaf aj. 2015

De wet van 17 juni 2013 (art. 27 en art. 36, 3de lid) voerde de verplichting in om de RPB-aangifte en de BNI-aangifte/vennootschappen-rechtspersonen vanaf het aanslagjaar 2015 elektronisch in te dienen.

Een KB van 7 februari 2014 heeft nu aan het KB/WIB 1992 de modaliteiten toegevoegd voor het indienen van de elektronische RPB-aangifte en BNI-aangifte/vennootschappen-rechtspersonen (nieuw art. 127/1 en 127/2, KB/WIB 1992).

Biztax

Wie een RPB-aangifte of BNI-aangifte/vennootschappen-rechtspersonen moet indienen, moet daarvoor vanaf aanslagjaar 2015 de toepassing Biztax gebruiken, die de belastingadministratie ter beschikking stelt op de internetsite van de FOD Financiën.

Om toegang te krijgen tot Biztax heeft de belastingplichtige enkel een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3 (erkend door een certificatieautoriteit) nodig.

De aangifte wordt ingediend, door ze digitaal te ondertekenen.

Een PDF-ontvangstbewijs met de digitale handtekening van de FOD Financiën wordt uitgereikt als bewijs dat de aangifte werd ingediend.

Na indiening kan de belastingplichtige of de persoon die gemachtigd is om de aangifte namens hem in te dienen, met zijn certificaat of elektronische identiteitskaart, de PDF-bestanden van het ontvangstbewijs, de aangifte en de bijlagen consulteren.

Papieren aangifte

Een belastingplichtige of de persoon die gemachtigd is om de RPB-aangifte of BNI-aangifte/vennootschappen-rechtspersonen namens hem in te dienen, die niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt, moet jaarlijks een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij het bevoegde controlekantoor.

Nadat ze deze verklaring heeft ontvangen, zal het controlekantoor hen een aangifteformulier uitreiken.

In werking

Het KB van 7 februari 2014 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners/vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen, BS 14 februari 2014.

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) - art. 227, 2° en 3°, art. 307bis, § 3, 3de lid
- Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013 - art. 27 en art. 36, 3de lid.