Fiscus biedt aanslagbiljet elektronisch aan via internetbankieren

Als een belastingplichtige daar ofwel bij het invullen van zijn aangifte via Tax-on-web, ofwel via MyMinFin, uitdrukkelijk mee akkoord gaat, zal de belastingadministratie zijn aanslagbiljet uitsluitend aanbieden via het systeem van internetbankieren. Dat akkoord houdt in dat de belastingplichtige regelmatig nagaat of zijn aanslagbiljet via dit systeem werd aangeboden.

Procedure

Een KB van 7 februari 2014 voegt aan het KB/WIB 1992 de procedure toe voor het elektronisch aanbieden van het aanslagbiljet via internetbankieren (nieuwe afdeling IIIbis 'Aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt'; nieuw art. 136/1 en 136/2, KB WIB 1992).

Mee te delen gegevens aan belastingadministratie

De belastingplichtige deelt aan de administratie via Tax-on-web of MyMinFin volgende gegevens mee:

de bankrekening die toelaat om het aanslagbiljet elektronisch aan te bieden via internetbankieren;

een persoonlijk e-mailadres als hij een informatieve mail over de elektronische aanbieding van zijn aanslagbiljet wil ontvangen. Deze boodschap vervangt de officiële kennisgeving ontvangen in het internetbankieren niet;

elke wijziging van bankrekening.

Stopzetting elektronische aanbieding

De elektronische aanbieding van het aanslagbiljet wordt stopgezet als de belastingplichtige:

overlijdt;

zijn akkoord herroept. Deze herroeping wordt uitsluitend via internetbankieren uitgevoerd. Ze kan plaatsvinden op elk moment en treedt onmiddellijk in werking;

aan de administratie een bankrekening meedeelt die geen elektronische aanbieding van het aanslagbiljet meer toelaat.

Vanaf dat moment zal de belastingadministratie het aanslagbiljet uitsluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige bezorgen.

Gemeenschappelijke aanslag

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moet het akkoord gegeven worden door elke echtgenoot.

Bij een gemeenschappelijke aanslag is de bankrekening die voor de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet wordt gebruikt, deze van de echtgenoot die zijn inkomsten aangeeft in de linkerkolom van de aangifte in de personenbelasting.

Indien de andere echtgenoot niet beschikt over een volmacht over die rekening of indien deze rekening niet toebehoort aan beide echtgenoten, dan wordt verondersteld dat de titularis van de rekening aan de andere echtgenoot de mogelijkheid geeft om zijn rechten, meer in het bijzonder inzake het bezwaar, uit te oefenen.

Stopzetting elektronische aanbieding bij gemeenschappelijke aanslag

De elektronische aanbieding van het aanslagbiljet, wordt bij een gemeenschappelijke aanslag beëindigd wanneer:

beide echtgenoten zijn overleden of de echtgenoot die zijn inkomsten in de linkerkolom van de aangifte in de personenbelasting aangeeft, is overleden;

één echtgenoot zijn akkoord herroept;

de aan de administratie medegedeelde bankrekening wordt vervangen door een bankrekening die geen elektronische aanbieding van het aanslagbiljet meer toelaat;

de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn;

de scheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand na 1 januari van het aanslagjaar.

Vanaf dit moment bezorgt de belastingadministratie het aanslagbiljet uitsluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige.

In werking

Het KB van 7 februari 2014 treedt in werking op 24 februari 2014, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, BS 14 februari 2014.

Zie ook:
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) - art. 302, 2de lid en 3de lid