Akten in strijd met Planlastendecreet worden opgeheven

De Vlaamse overheid heft twee besluiten op omdat ze plannings- en organisatieverplichtingen bevatten die in strijd zijn met het Planlastendecreet. Dat gebeurt na een advies van de Raad van State.

Het gaat om de opheffing van:

het besluit van 24 februari 2006 tot uitvoering van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid;

het besluit van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector.

Met het Planlastendecreet heeft de Vlaamse overheid één plan- en rapporteringstraject opgelegd voor lokale besturen. Dit betekent dat de provincies, steden en gemeenten, districten en OCMW's één traject gebruiken voor regelmatig terugkerende plan- en rapporteringsverplichtingen. Dat is in principe het geval sinds 1 januari 2014.

Het Planlastendecreet bevat een aantal slotbepalingen. Het decreet bepaalt namelijk dat de bestaande regelingen die niet in overeenstemming zijn met dat decreet, ten laatste op 1 januari 2014 moeten worden aangepast. Dat is nu deels gebeurd.

Het besluit van 24 januari 2014 treedt retroactief in werking op 1 januari 2014.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2014 tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot uitvoering van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector, BS 18 februari 2014

Zie ook:
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, BS 11 augustus 2011 (art. 12, §1, 7° Planlastendecreet)