Fiscus stuurt nog meer belastingplichtigen vereenvoudigde aangifte

De fiscus zal in 2014 nog meer belastingplichtigen een vooraf ingevulde 'vereenvoudigde aangifte' toesturen, met een voorstel van aanslag.

2 nieuwe categorieën

Vanaf het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) worden nu ook de hiernavolgende belastingplichtigen vrijgesteld van aangifteplicht in de personenbelasting, en ontvangen van de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte, als ze geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan:

bezoldigingen die, na aftrek van de forfaitaire beroepskosten bedoeld in artikel 51 van het WIB 1992, niet hoger zijn dan de belastingvrije som, en

de in artikel 90, 3° van het WIB 1992 bedoelde onderhoudsuitkeringen die niet hoger zijn dan de belastingvrije som, wanneer de belastingplichtige een minderjarige jonger dan 16 jaar is.

(nieuwe punten 13° en 14°, art. 178, § 2, KB/WIB 1992).

Daardoor komen er vanaf het aanslagjaar 2014 in totaal zo'n 2 miljoen belastingplichtigen in aanmerking voor de vereenvoudigde aangifte.

De vereenvoudigde aangifte vermeldt de belastbare grondslag en de daarop verschuldigde of terug te krijgen belasting, samen met alle inlichtingen en gegevens die de belastingadministratie in aanmerking nam om de belasting te berekenen. Belastingplichtigen kunnen uiteraard altijd nog bezwaar aantekenen tegen het voorstel van aanslag en fouten of lacunes melden.

Geen vrijstelling van aangifteplicht voor?

De vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting geldt niet voor alle belastingplichtigen (art. 178, § 3, KB/WIB 1992).

Het KB van 21 februari 2014 voegt nu ook de belastingplichtigen die een of meer individuele levensverzekeringsovereenkomsten in het buitenland bezitten toe aan het lijstje van belastingplichtigen die geen voorstel van vereenvoudigde PB-aangifte zullen ontvangen.
Vanaf het aanslagjaar 2014 zullen dus ook zij geen voorstel van vereenvoudigde PB-aangifte meer ontvangen, maar een normaal aangifteformulier.

Behoud vrijstelling

Belastingplichtigen die een vereenvoudigde PB-aangifte ontvingen en op basis van aangebrachte wijzigingen aan deze aangifte het volgende aanslagjaar niet meer aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen, blijven toch nog een vereenvoudigde PB-aangifte ontvangen. Eenmaal in de doelgroep opgenomen, blijven ze er dus in de toekomst deel van uitmaken.

Geen vereenvoudigde aangifte meer voor?

De belastingadministratie stuurt geen vereenvoudigde PB-aangifte meer naar belastingplichtigen die via Tax-on-web of via Myminfin aanduiden dat ze niet langer een vereenvoudigde PB-aangifte willen ontvangen (art. 178/1, § 2, KB/WIB 1992).

Deze belastingplichtigen vallen dan automatisch terug onder de algemene aangifteplicht. De belastingadministratie zal hen in principe opnieuw een aangifteformulier toesturen. Als ze geen formulier ontvangen, moeten ze er uiterlijk op 1 juni zelf een aanvragen. Ze kunnen dan kiezen of ze de aangifte ofwel op papier, ofwel via Tax-on-web indienen.

Belastingplichtigen die, na de indiening van hun aangifte, voor de volgende jaren wensen terug te keren naar het systeem van het voorstel van vereenvoudigde aangifte, kunnen dit eveneens melden via Tax-on-web of via Myminfin.

In werking

Het KB van 21 februari 2014 treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte, BS 26 februari 2014.