Alerte Brusselse eigenaar draait niet langer op voor waterfactuur van huurder

Brusselse eigenaars zijn momenteel mee aansprakelijk voor de niet-betaalde waterfacturen van hun huurders. Een ordonnantie van 30 januari 2014 biedt een uitweg uit die solidaire aansprakelijkheid. Op voorwaarde dat de eigenaars individuele watermeters plaatsen en de waterverbruikers dus zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun waterverbruik.

Tot op vandaag bestaat er in Brussel een systeem van solidaire aansprakelijkheid tussen de houder van een zakelijk recht op een gebouw - meestal de eigenaar - enerzijds, en de persoon die drinkwater verbruikt voor huishoudelijk gebruik - meestal de huurder - anderzijds. De zakelijkrechthouder is ten opzichte van de drinkwatermaatschappij Hydrobru, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot het betalen van alle sommen die de verbruiker niet heeft betaald. 'Hoofdelijk' houdt in dat Hydrobru zich rechtstreeks tot de zakelijkrechthouder kan wenden voor betaling van de waterfacturen. 'Ondeelbaar' betekent dat, als er meerdere zakelijkrechthouders zijn, Hydrobru zich tot één van hen kan wenden voor betaling van het volledige openstaande bedrag.

Hydrobru is dus zeker dat zijn drinkwaterfacturen betaald worden.
Maar er zitten ook nadelen aan dit systeem. Als men eigenaars kan dwingen tot het betalen van de waterfacturen van hun huurders, is het logisch dat zij hun toekomstige huurders zullen screenen op 'solvabiliteit' en dat minder begoede huurders nog weinig kans maken op een huurwoning. Huurders die hun huurwoning willen verlaten, moeten bovendien lang wachten op terugbetaling van hun huurwaarborg. De eigenaar zal bij Hydrobru eerst een bewijs opvragen dat alle waterfacturen betaald zijn vóór hij dat bedrag vrij geeft.

Vandaar dat de ordonnantie van 30 januari 2014 het aansprakelijkheidsregime wat afzwakt, maar alleen onder strikte voorwaarden. De aansprakelijkheid vervalt voortaan:

als elke wooneenheid van het gebouw werd uitgerust met een verbruiksmeter. De meter moet bovendien erkend zijn door Hydrobru. En de plaatsing gebeurde op kosten van de eigenaar;

als de eigenaar kan bewijzen dat hij de bewonerswissel binnen de 15 werkdagen heeft gemeld aan Hydrobru met een formulier dat Hydrobru daarvoor ter beschikking heeft gesteld en als hij kan bewijzen dat hij binnen diezelfde termijn van 15 werkdagen, de meterstand heeft doorgegeven; én

als de drinkwaterschuld niet het gevolg is van een ongebruikelijk hoog waterverbruik ?die het gevolg is van de toestand van de private installaties?. Met andere woorden: de eigenaar moet de waterinstallatie goed onderhouden, zodat zich geen lekken voordoen. Een ?ongebruikelijk hoog waterverbruik? is een verbruik dat meer dan tweemaal zo hoog ligt als in de voorgaande periode.

Het soepeler aansprakelijkheidsregime gaat in op 16 maart 2014.

Bron: Ordonnantie van 30 januari 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Drinkwaterordonnantie), BS 6 maart 2014.