Internationale gevarenpictogrammen en definities in beschermingsvoorschriften werknemers

De Europese lidstaten moeten hun nationale voorschriften op de bescherming van de werknemers vóór 1 juni 2015 in overeenstemming brengen met de internationale regels op de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Die internationale regels werden overeengekomen in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.
De Europese CLP- of EU-GHS-verordening die eruit voortvloeide, dateert al van 2008...

De Europese Unie geeft een aanzet door haar richtlijnen op de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, en op de bescherming van zwangere werkneemsters, jonge werknemers, werknemers die in aanraking komen met chemische agentia, en werknemers die in aanraking komen met carcinogene of mutagene agentia, bij te werken. De wijzigingen beperken zich tot terminologische aanpassingen en tot het corrigeren van de verwijzingen naar het oude indelings- en etiketteringssysteem.

Europa voert deze aanpassingen door in:

Richtlijn 92/58, die minimumvoorschriften bevat voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk;

Richtlijn 92/85 die maatregelen bevat ter bevordering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie;

Richtlijn 94/33 over de bescherming van jongeren op het werk;

Richtlijn 98/24 die werknemers beschermt tegen de risico?s van chemische agentia op het werk; en

Richtlijn 2004/37 over de bescherming van werknemers tegen de carcinogene of mutagene agentia.

De wijzigingsrichtlijn treedt 20 dagen na publicatie in werking. Dat is op 25 maart 2014, maar de lidstaten krijgen tijd tot 1 juni 2015 om de nieuwe termen en verwijzingen over te nemen in hun nationaal recht.

Bron: Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening of EU-GHS), Pb.L. 5 maart 2014, afl. 65.