Wat staat er op uw ISI+-kaart?

De SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft. Sommige sociaal verzekerden zullen een ISI-+-kaart krijgen. Een KB omschrijft nu hoe die overstap verloopt. In uitvoering van de basiswet die eerder verschenen is.

ISI+-kaart

Sinds 1 januari reiken verzekeringsinstellingen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. De kaarten worden ook niet meer vervangen, en er worden geen nieuwe kaarten meer aangemaakt.

Met een wet van 29 januari 2014 heeft de wetgever de basis gelegd voor een nieuw systeem waarbij de identificatie van de sociaal verzekerde via zijn elektronisch identiteitsbewijs verloopt. Wie geen aanspraak kan maken op een Belgische elektronische identiteitskaart, een elektronische vreemdelingenkaart of een elektronisch verblijfsdocument, ontvangt een 'ISI+-kaart'. Ook alle kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen een ISI+-kaart als identificatiemiddel.

Uiteraard gaat het hier enkel om personen die recht hebben op prestaties in de ziekteverzekering. De gewaarborgde toegang tot de gezondheidszorg blijft ongewijzigd.

Uitvoeringsbesluit

De wetgever heeft de basis gelegd, maar het bleef wachten op de bijhorende uitvoeringsbepalingen. Zo heeft de regering bijvoorbeeld de bevoegdheid gekregen om de identificatiegegevens van de sociaal verzekerden te omschrijven. Een en ander is neergeschreven in een uitvoeringsbesluit van 26 februari 2014.

De ISI+-kaart bevat:

identiteitsgegevens uit het Rijksregister of de kruispuntbankregisters, namelijk: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het geslacht;

gegevens met betrekking tot de kaart, namelijk: begin- en einddatum van geldigheid, het uniek identificatienummer van de kaart, en specifieke elementen met betrekking tot de veiligheid.

Die gegevens kunnen onder meer via barcodes worden opgevraagd. Het formaat van de kaart is hetzelfde als dat van de elektronische identiteitskaart. Uiteraard controleren de verzekeringsinstellingen bij de uitreiking van de ISI+-kaart of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden die de basiswet oplegt.

De sociaal verzekerde mag in geen geval houder zijn van meer dan één geldige ISI+-kaart.

Nieuwe kaart

Wanneer een verzekeringsinstelling via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verneemt dat bepaalde gegevens gewijzigd werden, deelt ze aan de sociaal verzekerde mee dat de ISI+-kaart moet worden vervangen. Bij beschadiging, diefstal of verlies van de kaart moet de sociaal verzekerde zijn verzekeringsinstelling verwittigen.

In afwachting van de uitreiking van een nieuwe ISI+-kaart, krijgt de sociaal verzekerde een attest dat dezelfde gegevens bevat, en dat 2 maand geldig is. Voor sociaal verzekerden die zich in een 'sociaal behartigenswaardige toestand' bevinden, is dat 6 maand.

De verzekeringsinstelling brengt de kruispuntbank onmiddellijk op de hoogte van een aangifte van beschadiging, diefstal of verlies van een ISI+-kaart. Ze moet een vergoeding van 2,50 euro vragen voor de vervanging van de kaart!

Ziekteverzekering

Het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt afgestemd op de nieuwe situatie. Meer bepaald de regels rond de betalingsverplichting bij de raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van een rechthebbende.

Het nieuwe KB vermeldt dat het gebruik van een elektronisch netwerk en de toepassing van de derdebetalersregeling in het kader van een elektronische facturering, geldt als betalingsverplichting door de verzekeringsinstelling van het gedeelte dat niet ten laste valt van de sociaal verzekerde.
Men verwijst hierbij naar 'een methodologie vastgesteld door het Beheerscomité van het eHealth-platform'. Logischerwijs last men verwijzingen in naar de nieuwe ISI+-kaart.

Tot slot noteren we een reeks opheffings- en wijzigingsbepalingen. Het gaat hoofdzakelijk om uitvoeringsbepalingen die verwijzen naar de sociale identiteitskaart.

In werking

Het KB van 26 februari 2014 treedt net als de basiswet retroactief in werking op 1 januari 2014.

Er geldt een overgangsregeling. De geldige sociale identiteitskaarten die werden uitgereikt op basis van de bestaande regels, blijven gelden voor identificatiedoeleinden onder de bestaande voorwaarden. Tot 31 december 2015. De basiswet van 29 januari 2014 bevat een gelijkaardige overgangsbepaling.

Bron: Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, BS 7 maart 2014

Zie ook:
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996 (art. 159bis ev. van het KB geneeskundige verzorging en uitkeringen)