Voorbereiden illegale drugshandel voortaan strafbaar

Wie meewerkt aan de voorbereiding van illegale drugshandel riskeert vanaf 20 maart 2014 een gevangenisstraf tot 5 jaar en een geldboete tot 100.000 euro. Hiermee bindt de wetgever onder meer de strijd aan met de ?growshops?. Verder vormt vereniging voortaan een verzwarende omstandigheid bij inbreuken op de precursorenwetgeving, kunnen niet alleen individuele stoffen, maar ook groepen van stoffen met eenzelfde basisstructuur strafbaar worden gesteld en kan het parket illegale stoffen onmiddellijk laten vernietigen.

Strafbaarstelling voorbereidende handelingen

Vanaf 20 maart is niet alleen illegale drugshandel zelf, maar ook het voorbereiden en vergemakkelijken ervan strafbaar. Met deze maatregel wil de regering de illegale drugsproductie efficiënter aanpakken. De wetgever stelt concreet alle voorbereidende handelingen strafbaar die worden gesteld voor de aanmaak, de verkoop, de levering of de illegale verschaffing van een verboden stof of voor het verbouwen van planten waaruit die stoffen kunnen worden getrokken.

Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro naargelang de ernst van het misdrijf. Bij verzwarende omstandigheden lopen de straffen verder op.

Bedoeling is onder meer om de strijd aan te binden met de zogenaamde 'growshops', de winkels die onder meer kweekbenodigheden voor cannabis verkopen (lampen, potgrond, kweekkasten). Maar strafbaar zijn ook elektriciens die illegaal elektriciteit aftappen in productieruimtes, verhuurders van locaties en ruimtes die voor de productie van illegale drugs worden gebruikt, enz.

Vereniging is verzwarende omstandigheid bij inbreuk precursorenwetgeving

Ook de handel in drugsprecursoren (de chemische stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen) wordt harder aangepakt. Vereniging vormt voortaan een verzwarende omstandigheid bij inbreuken. Overtreders worden gestraft met een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar. Eventueel met een bijkomende boete van 1.000 tot 100.000 euro. Gaat het om een leidinggevend persoon is dat 15 tot 20 jaar opsluiting.

Ook in verband met de precursorenwetgeving zijn voorbereidende handelingen strafbaar. Zijn er geen verzwarende omstandigheden dan worden overtreders bestraft met een gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar en een geldboete van 3.000 tot 10.000 euro (of met één van deze straffen).

Generieke strafbaarstelling van nieuwe stoffen

De Koning kan voortaan niet alleen individuele stoffen strafbaar stellen, maar ook groepen van stoffen met een gedeeltelijk gemeenschappelijke chemische structuur. Hiermee hoopt de regering te kunnen anticiperen op het verschijnen van nieuwe producten die zijn afgeleid van eenzelfde basisstructuur.

De Koning moet wel eerst het advies inwinnen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Voor de generieke classificatie baseert hij zich verder op internationale inzichten, aanbevelingen en richtlijnen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en de Internationale Controleraad voor de verdovende middelen van de Verenigde Naties.

Verplichte vernietiging van illegale stoffen die gediend hebben voor drugsproductie

Het Openbaar Ministerie kan voortaan de onmiddellijke vernietiging of buitengebruikstelling bevelen van illegale stoffen, grondstoffen en productiemateriaal wanneer de bewaring ervan niet noodzakelijk is voor het onderzoek. In het kader van een gerechtelijk onderzoek is eerst het akkoord van de bevoegde onderzoeksrechter nodig.

Deze maatregel komt er voornamelijk omdat de huidige procedure van inbeslagname in geval van clandestiene laboratoria erg moeilijk, duur en gevaarlijk is. Zeker omdat de waarheid in de meeste gevallen perfect aan het licht kan worden gebracht aan de hand van stalen en beeldmateriaal.

De maatregel mag niet als straf of een schending van het vermoeden van onschuld worden beschouwd, maar veeleer als een sanitaire maatregel. Bovendien kan hiermee vermeden worden dat het materiaal opnieuw in het illegale circuit terechtkomt.

Beter gebruik van beschikbare informatie

Tot slot krijgt de Koning de bevoegdheid om de voorwaarden en regels te bepalen waaronder anonieme gegevens over de samenstelling en het gebruik van verboden substanties door labo's en deskundigen worden meegedeeld aan overheden. Zelfs wanneer de labo's of deskundigen optreden in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek. Bedoeling is om beschikbare informatie beter te kunnen gebruiken.

In werking?

De wet van 7 februari 2014 treedt in werking op 20 maart 2014, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 7 februari 2014 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 10 maart 2014.

Zie ook
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K3112/001.