Hogere drempel btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen: verzoek om vrijstelling uiterlijk op 21 maart 2014 indienen

De btw-administratie laat via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2014 weten dat het drempelbedrag voor de btw-vrijstelling op 1 april 2014 stijgt van 5.580 euro tot 15.000 euro. Ondernemingen die al vanaf 1 april 2014 van de nieuwe vrijstellingsregeling willen genieten, moeten hun keuze voor deze regeling uiterlijk op 21 maart 2014 meedelen aan hun btw-controlekantoor.

Kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen die leveringen en diensten verrichten (zoals bepaald in art. 56, § 2, Btw-Wetboek) en die in 2013 een omzetcijfer realiseerden van maximum 15.000 euro (excl. btw), kunnen dus vanaf 1 april 2014 van de btw-vrijstelling genieten.
De kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben (natuurlijke persoon, personenvennootschap, kapitaalvennootschap, vereniging, openbare instelling,?).

Kunnen niet van de vrijstellingsregeling genieten:

de btw-eenheden in de zin van artikel 4, § 2 van het Btw-Wetboek;

de ondernemingen die, op niet incidentele wijze: handelingen verrichten bestaande uit werk in onroerende staat (in de zin van art. 19, § 2, 2de lid, Btw-Wetboek) en ermee gelijkgestelde handelingen (zoals beschreven in art. 20, § 2, Btw-KB nr. 1); leveringen van goederen en diensten in de horecasector verrichten waarvoor ze gehouden zijn aan de klant een kasticket uit te reiken dat afkomstig is van een geregistreerd kassasysteem (zie art. 21bis, Btw-KB nr. 1); leveringen verrichten van oude materialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industrieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot (goederen bedoeld in art. 199, lid 1, punt d), Richtlijn 2006/112/EG).

Verzoek om vrijstelling uiterlijk op 21 maart 2014 indienen

Een onderneming die al vanaf 1 april 2014 van de nieuwe vrijstellingsregeling wil genieten, moet haar keuze voor deze regeling uiterlijk op 21 maart 2014 meedelen aan het btw-controlekantoor waaronder ze ressorteert.
Daarvoor moet ze het formulier ?verklaring van overgang naar de vrijstellingsregeling op 1 april 2014? gebruiken dat de administratie ter beschikking stelt.

Vanaf 1 juli 2014
Een onderneming die in de loop van 2013 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 15.000 euro (excl. btw) en die voldoet aan alle voorwaarden, zal automatisch onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling met ingang van 1 juli 2014.

De onderneming kan wel nog opteren om haar belastingregeling (normale of forfaitaire regeling) te behouden. Ze moet dit vóór 1 juni 2014 meedelen aan haar btw-controlekantoor.

Vanaf 1 januari 2015
Een onderneming mag in de loop van het laatste kwartaal 2014, maar vóór 15 december 2014, de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling met ingang van 1 januari 2015.

Voordelen btw-vrijstelling

Kleine ondernemingen die in 2013 met hun omzetcijfer onder de drempel gebleven zijn, moeten geen btw aanrekenen aan hun klanten, geen btw doorstorten aan de Schatkist en geen periodieke btw-aangiften meer indienen.
Daartegenover staat dat de ondernemingen de btw die ze aan hun leveranciers hebben betaald, ook niet meer kunnen aftrekken.

Parlementaire goedkeuring wetteksten

De wetteksten voor de verhoging van het drempelbedrag zijn nog niet goedgekeurd in het parlement. Vermoedelijk zal enkel het Btw-KB nr. 19 worden aangepast.
In afwachting van de parlementaire goedkeuring heeft de FOD Financiën de nieuwe regeling al uiteengezet op zijn website.

Bron: Algemene administratie van de Fiscaliteit. Belasting over de toegevoegde waarde. Bericht met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de vrijstelling van de btw naar 15.000 euro vanaf 1 april 2014, bl. 21301.